ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Avibase

Avibase គឺជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានមូលដ្ឋានទិន្នន័យទូលំទូលាយមួយអំពីសត្វស្លាបទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានកំណត់ត្រាជាង 1 លានក្បាលអំពីប្រភេទសត្វ 10.000 ប្រភេទនិងបក្សី 22.000 ប្រភេទរួមទាំងពត៌មានចែកចាយសម្រាប់តំបន់ចំនួន 20.000 វត្តីករណ៍សាស្ត្រភាសាជាច្រើននិងច្រើនទៀត។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Denis Lepage ហើយត្រូវបានបង្ហោះដោយបក្សីសិក្សាកាណាដាដែលជាបណ្ណាធិការកាណាដានៃអង្គការ Birdlife អន្តរជាតិ។ Avibase បានក្លាយជាការងារមួយនៅក្នុងការរីកចម្រើនចាប់តាំងពី 1992 ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការផ្តល់វាជាសេវាទៅបក្សីមើលនិងសហគមន៍វិទ្យាសាស្រ្តមួយ។

© Denis Lepage 2024 - ចំនួនកំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុង Avibase: 50,875,925 - ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: 2024-06-14


ស្វែងរកប្រភេទសត្វឬតំបន់មួយ:

ប្លុក Avibase
ប្លុក Avibase
បក្សីនៃថ្ងៃ:

បក្សីនៃថ្ងៃ: Poecilodryas cerviniventris (Buff-sided Robin) រូបថត សំឡេង(0 សន្លឹកឆ្នោត)
រូបថតបំពាក់ដោយ flickr.com

Birds Canada - Oiseaux Canada Birdlife International
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យបក្សីនៃថ្ងៃ: Mountain Longleaf National Wildlife Refuge (National Wildlife Refuge), Alabama, United States
Avibase Flickr Group Flickr icon
Avibase Updates on Mastodon
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ថ្មីៗបានពិនិត្យឡើងវិញ
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ថ្មីៗបានពិនិត្យឡើងវិញ:

កំណត់ត្រាប្រទេសថ្មីថ្មីៗ
កំណត់ត្រាប្រទេសថ្មីថ្មីៗ :

Avibase ត្រូវបានទៅទស្សនា 391.213.525 ដងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2003. © Denis Lepage | គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន