បញ្ជីសត្វបក្សី - វត្តីករណ៍សាស្ត្រ - ការចែកចាយ - ផែនទី - តំណ

ការបកប្រែទំព័រនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជំនួយពីឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិរបស់ Google ។ រួមចំណែកការបកប្រែប្រសើរជាងមុន

ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ

ចូល:
ពាក្យសម្ងាត់:

ស្វែងរក:
ស្វែងរកបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ:
ស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់
ស្វែងរកតាមគ្រួសារ
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់តាមតំបន់
ជំនួយក្នុងការស្វែងរក

Avibase ត្រូវបានទៅទស្សនា 279,060,113 ដងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2003. © Denis Lepage | គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន