സ്വാഗതം അതിഥി
Hosted by Birds Canada - Oiseaux Canada

ലോകത്തെ അവശിഷ്ടം - പക്ഷി ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

Birdlife Logo

ഈ പട്ടികയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അവർ പല വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കൂട്ടിചേർന്ന നിരവധി വൈവിധ്യമാർന്ന സ്രോതസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, അവ നിരന്തരം പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചെക്ക്ലിസ്റ്റുകൾ പക്ഷിവേട്ടറികൾക്ക് ഒരു സേവനമായി നൽകുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, പക്ഷേ അവ ചിലതരം തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പിശക് കണ്ടാൽ, ദയവായി മടിക്കരുത് .

ബേർഡ് ലൈഫ് ഇന്റർനാഷണുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേർഡ് സ്റ്റഡീസ് കാനഡയാണ് ഡെവിസ് ലെപാജി രൂപകൽപന ചെയ്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ലോകത്തെ അവബിസി, ബേർഡ് ലിങ്കുകളുടെ ഭാഗമായി പക്ഷികളുടെ ചെക്ക് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്.

© Denis Lepage 2023

>
മാപ്പിൽ ഒരു മാർക്കർ സ്ഥാപിക്കുക

ചെക്ക്ലിസ്റ്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക:

അവബെയ്സ് സന്ദർശിച്ചു 364,186,833 തവണ ജൂൺ 24, 2003. © Denis Lepage | സ്വകാര്യതാനയം