તમારું લોગિન:

પાસવર્ડ:

સાઇન ઇન રહો

તમારું લૉગિન નામ અથવા તમારું ઇમેઇલ સરનામું દાખલ કરો અને ઇમેઇલ દ્વારા સ્મૃતિપત્ર મેળવવા માટે રીમાઇન્ડર મોકલો પર ક્લિક કરો.


આપનું સ્વાગત છે ગેસ્ટ

Contributing bird photos and recordings to Avibase

People can contribute bird photos and sound recordings to Avibase by joining the Avibase Flickr group or submitting sound recordings to Xeno-Canto.

  1. Avibase Media Stats - information about the number of photos and recordings available in Avibase
  2. Avibase Flickr Members - list and individual stats of contributing members to the Avibase Flickr group
  3. Missing Photos - list of species by region for which there are no photos yet
  4. Missing Recordings - list of species by region for which there are no recordings yet

Missing Species

Below is a list of taxa for which there is not yet at least 1 photo available from Flickr members. You can narrow the list by region to see which species are still missing in your area.

Select a region: Type of media

Species # Scientific name English name #Photos
1Crypturellus berlepschi Berlepsch's Tinamou0
2Crypturellus ptaritepui Tepui Tinamou0
3Crypturellus strigulosus Brazilian Tinamou0
4Crypturellus kerriae Choco Tinamou0
5Crypturellus erythropus Red-legged Tinamou0
6Crypturellus duidae Gray-legged Tinamou0
7Crypturellus brevirostris Rusty Tinamou0
8Crypturellus casiquiare Barred Tinamou0
9Nothoprocta taczanowskii Taczanowski's Tinamou0
10Nothura minor Lesser Nothura0
11Taoniscus nanus Dwarf Tinamou0
12Tachybaptus rufolavatus †?Alaotra Grebe0
13Podilymbus gigasAtitlan Grebe0
14Podiceps andinusColombian Grebe0
15Eudyptes sclateri Erect-crested Penguin0
16Pseudobulweria aterrima Mascarene Petrel0
17Pseudobulweria macgillivrayi †?Fiji Petrel0
18Pterodroma axillaris Chatham Petrel0
19Pterodroma occulta Vanuatu Petrel0
20Pterodroma alba Phoenix Petrel0
21Pterodroma magentae Magenta Petrel0
22Puffinus myrtae Rapa Shearwater0
23Puffinus bryani †?Bryan's Shearwater0
24Oceanodroma jabejabe Cape Verde Storm-Petrel0
25Oceanodroma monteiroi Monteiro's Storm-Petrel0
26Oceanodroma cheimomnestes Ainley's Storm-Petrel0
27Papasula abbotti Abbott's Booby0
28Phalacrocorax perspicillatusPallas's Cormorant0
29Phalacrocorax nivalis Heard Island Shag0
30Phalacrocorax melanogenis Crozet Shag0
31Phalacrocorax campbelli Campbell Islands Shag0
32Phalacrocorax onslowi Chatham Islands Shag0
33Phalacrocorax ranfurlyi Bounty Islands Shag0
34Phalacrocorax featherstoni Pitt Island Shag0
35Zonerodius heliosylus Forest Bittern0
36Bostrychia rara Spot-breasted Ibis0
37Tadorna cristataCrested Shelduck0
38Mergus australisAuckland Islands Merganser0
39Henicopernis infuscatus Black Honey-buzzard0
40Pernis steerei Philippine Honey-buzzard0
41Spilornis klossi Nicobar Serpent-Eagle0
42Eutriorchis astur Madagascar Serpent-Eagle0
43Accipiter butleri Nicobar Sparrowhawk0
44Accipiter luteoschistaceus Slaty-mantled Goshawk0
45Accipiter imitator Imitator Sparrowhawk0
46Accipiter princeps New Britain Goshawk0
47Accipiter nanus Small Sparrowhawk0
48Accipiter erythrauchen Rufous-necked Sparrowhawk0
49Accipiter brachyurus New Britain Sparrowhawk0
50Accipiter meyerianus Meyer's Goshawk0
51Erythrotriorchis buergersi Chestnut-shouldered Goshawk0
52Megatriorchis doriae Doria's Goshawk0
53Buteo socotraensis Socotra Buzzard0
54Buteo archeri Archer's Buzzard0
55Caracara lutosaGuadalupe Caracara0
56Micrastur plumbeus Plumbeous Forest-Falcon0
57Aepypodius bruijnii Waigeo Brushturkey0
58Talegalla cuvieri Red-billed Brushturkey0
59Talegalla jobiensis Red-legged Brushturkey0
60Megapodius nicobariensis Nicobar Scrubfowl0
61Megapodius bernsteinii Sula Scrubfowl0
62Megapodius forsteni Forsten's Scrubfowl0
63Megapodius tenimberensis Tanimbar Scrubfowl0
64Megapodius decollatus New Guinea Scrubfowl0
65Megapodius layardi Vanuatu Scrubfowl0
66Megapodius pritchardii Niuafoou Scrubfowl0
67Pauxi koepckeae Sira Curassow0
68Dendrortyx barbatus Bearded Wood-Partridge0
69Odontophorus dialeucos Tacarcuna Wood-Quail0
70Odontophorus balliviani Stripe-faced Wood-Quail0
71Falcipennis falcipennis Siberian Grouse0
72Tetraogallus caucasicus Caucasian Snowcock0
73Scleroptila streptophora Ring-necked Francolin0
74Scleroptila finschi Finsch's Francolin0
75Pternistis griseostriatus Gray-striped Francolin0
76Ptilopachus nahani Nahan's Francolin0
77Pternistis camerunensis Cameroon Francolin0
78Pternistis swierstrai Swierstra's Francolin0
79Pternistis ochropectus Djibouti Francolin0
80Pternistis atrifrons Black-fronted Francolin0
81Rhizothera longirostris Long-billed Partridge0
82Rhizothera dulitensis Dulit Partridge0
83Melanoperdix niger Black Partridge0
84Synoicus adansonii Blue Quail0
85Perdicula argoondah Rock Bush-Quail0
86Perdicula manipurensis Manipur Bush-Quail0
87Xenoperdix udzungwensis Udzungwa Partridge0
88Arborophila mandellii Chestnut-breasted Partridge0
89Arborophila rufipectus Sichuan Partridge0
90Arborophila sumatrana Sumatran Partridge0
91Arborophila rolli Roll's Partridge0
92Arborophila davidi Orange-necked Partridge0
93Arborophila rubrirostris Red-billed Partridge0
94Arborophila ardens Hainan Partridge0
95Ophrysia superciliosa †?Himalayan Quail0
96Crossoptilon harmani Tibetan Eared-Pheasant0
97Polyplectron katsumatae Hainan Peacock-Pheasant0
98Rheinardia ocellata Crested Argus0
99Agelastes meleagrides White-breasted Guineafowl0
100Agelastes niger Black Guineafowl0
101Guttera plumifera Plumed Guineafowl0
102Turnix castanotus Chestnut-backed Buttonquail0
103Turnix olivii Buff-breasted Buttonquail0
104Turnix worcesteri Luzon Buttonquail0
105Sarothrura lugens Chestnut-headed Flufftail0
106Sarothrura boehmi Streaky-breasted Flufftail0
107Sarothrura affinis Striped Flufftail0
108Sarothrura ayresi White-winged Flufftail0
109Sarothrura watersi Slender-billed Flufftail0
110Coturnicops exquisitus Swinhoe's Rail0
111Rallina leucospila White-striped Forest-Rail0
112Rallina mayri Mayr's Rail0
113Rallina canningi Andaman Crake0
114Anurolimnas castaneiceps Chestnut-headed Crake0
115Laterallus levraudi Rusty-flanked Crake0
116Gallirallus woodfordi Woodford's Rail0
117Gallirallus poecilopterusBar-winged Rail0
118Gallirallus lafresnayanus †?New Caledonian Rail0
119Gallirallus insignis New Britain Rail0
120Gallirallus rovianae Roviana Rail0
121Gallirallus calayanensis Calayan Rail0
122Gallirallus wakensisWake Island Rail0
123Gallirallus pacificusTahiti Rail0
124Gallirallus dieffenbachiiDieffenbach's Rail0
125Gallirallus modestusChatham Islands Rail0
126Rallus wetmorei Plain-flanked Rail0
127Lewinia mirifica Luzon Rail0
128Lewinia muelleri Auckland Islands Rail0
129Aramidopsis plateni Snoring Rail0
130Aramides calopterus Red-winged Wood-Rail0
131Gymnocrex plumbeiventris Bare-eyed Rail0
132Gymnocrex talaudensis Talaud Rail0
133Amaurornis magnirostris Talaud Bush-hen0
134Zapornia palmeriLaysan Rail0
135Zapornia sandwichensisHawaiian Rail0
136Zapornia monasaKosrae Crake0
137Zapornia atra Henderson Island Crake0
138Amaurornis marginalis Striped Crake0
139Cyanolimnas cerverai Zapata Rail0
140Mustelirallus colombianus Colombian Crake0
141Porphyrio pulverulentus Philippine Swamphen0
142Porphyrio albusLord Howe Swamphen0
143Gallinula pacifica †?Samoan Moorhen0
144Gallinula silvestris Makira Moorhen0
145Eupodotis humilis Little Brown Bustard0
146Scolopax rosenbergii New Guinea Woodcock0
147Scolopax bukidnonensis Bukidnon Woodcock0
148Scolopax celebensis Sulawesi Woodcock0
149Gallinago nemoricola Wood Snipe0
150Gallinago imperialis Imperial Snipe0
151Coenocorypha pusilla Chatham Islands Snipe0
152Coenocorypha huegeli Snares Island Snipe0
153Coenocorypha barrierensisNorth Island Snipe0
154Coenocorypha iredaleiSouth Island Snipe0
155Prosobonia cancellataKiritimati Sandpiper0
156Prosobonia parvirostris Tuamotu Sandpiper0
157Prosobonia leucopteraWhite-winged Sandpiper0
158Prosobonia ellisiMoorea Sandpiper0
159Vanellus macropterusJavan Lapwing0
160Haematopus meadewaldoiCanarian Oystercatcher0
161Haematopus chathamensis Chatham Oystercatcher0
162Rhinoptilus bitorquatus Jerdon's Courser0
163Sterna virgata Kerguelen Tern0
164Pezophaps solitariaRodrigues Solitaire0
165Columba oliviae Somali Pigeon0
166Columba pollenii Comoro Pigeon0
167Columba albinucha White-naped Pigeon0
168Columba argentina Silvery Wood-Pigeon0
169Columba versicolorBonin Pigeon0
170Columba jouyiRyukyu Pigeon0
171Columba pallidiceps Yellow-legged Pigeon0
172Nesoenas duboisiReunion Pigeon0
173Streptopelia reichenowi White-winged Collared-Dove0
174Streptopelia dusumieri Philippine Collared-Dove0
175Macropygia modiglianii Barusan Cuckoo-Dove0
176Macropygia cinnamomea Enggano Cuckoo-Dove0
177Macropygia macassariensis Flores Sea Cuckoo-Dove0
178Macropygia timorlaoensis Tanimbar Cuckoo-Dove0
179Reinwardtoena browni Pied Cuckoo-Dove0
180Reinwardtoena crassirostris Crested Cuckoo-Dove0
181Turacoena sulaensis Sula Cuckoo-Dove0
182Henicophaps albifrons New Guinea Bronzewing0
183Henicophaps foersteri New Britain Bronzewing0
184Columbina cyanopis Blue-eyed Ground Dove0
185Paraclaravis geoffroyi Purple-winged Ground Dove0
186Zentrygon carrikeri Tuxtla Quail-Dove0
187Geotrygon violacea Violaceous Quail-Dove0
188Caloenas maculataSpotted Green Pigeon0
189Gallicolumba platenae Mindoro Bleeding-heart0
190Gallicolumba keayi Negros Bleeding-heart0
191Gallicolumba menagei †?Sulu Bleeding-heart0
192Alopecoenas erythropterus Polynesian Ground Dove0
193Alopecoenas stairi Shy Ground Dove0
194Alopecoenas sanctaecrucis Santa Cruz Ground Dove0
195Alopecoenas ferrugineusTanna Ground Dove0
196Alopecoenas salamonisThick-billed Ground Dove0
197Alopecoenas rubescens Marquesas Ground Dove0
198Alopecoenas canifrons Palau Ground Dove0
199Alopecoenas hoedtii Wetar Ground Dove0
200Microgoura meekiChoiseul Pigeon0
201Phapitreron cinereiceps Tawitawi Brown-Dove0
202Phapitreron brunneiceps Mindanao Brown-Dove0
203Treron aromaticus Buru Green-Pigeon0
204Treron psittaceus Timor Green-Pigeon0
205Treron pembaensis Pemba Green-Pigeon0
206Treron oxyurus Green-spectacled Green-Pigeon0
207Ptilinopus marchei Flame-breasted Fruit-Dove0
208Ptilinopus merrilli Cream-breasted Fruit-Dove0
209Ptilinopus mangoliensis Sula Fruit-Dove0
210Ptilinopus tannensis Tanna Fruit-Dove0
211Ptilinopus hernsheimi Kosrae Fruit-Dove0
212Ptilinopus rarotongensis Cook Islands Fruit-Dove0
213Ptilinopus huttoni Rapa Fruit-Dove0
214Ptilinopus coralensis Atoll Fruit-Dove0
215Ptilinopus chalcurus Makatea Fruit-Dove0
216Ptilinopus mercieriiRed-moustached Fruit-Dove0
217Ptilinopus eugeniae White-headed Fruit-Dove0
218Ptilinopus nainus Dwarf Fruit-Dove0
219Ptilinopus arcanus †?Negros Fruit-Dove0
220Ptilinopus layardi Velvet Dove0
221Alectroenas sganzini Comoro Blue-Pigeon0
222Ducula poliocephala Pink-bellied Imperial-Pigeon0
223Ducula mindorensis Mindoro Imperial-Pigeon0
224Ducula nicobarica Nicobar Imperial-Pigeon0
225Ducula oceanica Micronesian Imperial-Pigeon0
226Ducula aurorae Polynesian Imperial-Pigeon0
227Ducula whartoni Christmas Island Imperial-Pigeon0
228Ducula rosacea Pink-headed Imperial-Pigeon0
229Ducula chalconota Rufescent Imperial-Pigeon0
230Ducula brenchleyi Chestnut-bellied Imperial-Pigeon0
231Ducula bakeri Baker's Imperial-Pigeon0
232Ducula cineracea Timor Imperial-Pigeon0
233Cryptophaps poecilorrhoa Sombre Pigeon0
234Gymnophaps mada Buru Mountain-Pigeon0
235Gymnophaps stalkeri Seram Mountain-Pigeon0
236Gymnophaps solomonensis Pale Mountain-Pigeon0
237Didunculus strigirostris Tooth-billed Pigeon0
238Trichoglossus forsteni Sunset Lorikeet0
239Trichoglossus rubiginosus Pohnpei Lorikeet0
240Lorius albidinucha White-naped Lory0
241Vini stepheni Stephen's Lorikeet0
242Charmosyna palmarum Palm Lorikeet0
243Charmosyna rubrigularis Red-chinned Lorikeet0
244Charmosyna meeki Meek's Lorikeet0
245Charmosyna toxopei †?Blue-fronted Lorikeet0
246Charmosyna wilhelminae Pygmy Lorikeet0
247Charmosyna diadema †?New Caledonian Lorikeet0
248Charmosyna amabilis Red-throated Lorikeet0
249Charmosyna margarethae Duchess Lorikeet0
250Micropsitta geelvinkiana Geelvink Pygmy-Parrot0
251Micropsitta meeki Meek's Pygmy-Parrot0
252Psittacella madaraszi Madarasz's Tiger-Parrot0
253Prioniturus montanus Luzon Racquet-tail0
254Prioniturus waterstradti Mindanao Racquet-tail0
255Prioniturus platenae Blue-headed Racquet-tail0
256Prioniturus mindorensis Mindoro Racquet-tail0
257Prioniturus verticalis Blue-winged Racquet-tail0
258Northiella narethae Naretha Bluebonnet0
259Cyanoramphus hochstetteri Reischek's Parakeet0
260Cyanoramphus forbesi Chatham Islands Parakeet0
261Cyanoramphus zealandicusBlack-fronted Parakeet0
262Cyanoramphus ulietanusRaiatea Parakeet0
263Mascarinus mascarinMascarene Parrot0
264Poicephalus crassus Niam-Niam Parrot0
265Loriculus camiguinensis Camiguin Hanging-Parrot0
266Loriculus sclateri Sula Hanging-Parrot0
267Psittacula wardiSeychelles Parakeet0
268Psittacula exsulNewton's Parakeet0
269Psittacula caniceps Nicobar Parakeet0
270Anodorhynchus glaucusGlaucous Macaw0
271Psittacara maugeiPuerto Rican Parakeet0
272Pyrrhura lucianii Bonaparte's Parakeet0
273Amazona imperialis Imperial Parrot0
274Colius castanotus Red-backed Mousebird0
275Cuculus crassirostris Sulawesi Cuckoo0
276Cacomantis leucolophus White-crowned Koel0
277Surniculus musschenbroeki Moluccan Drongo-Cuckoo0
278Carpococcyx viridis Sumatran Ground-Cuckoo0
279Coua delalandeiSnail-eating Coua0
280Centropus chalybeus Biak Coucal0
281Centropus rectunguis Short-toed Coucal0
282Centropus steerii Black-hooded Coucal0
283Centropus anselli Gabon Coucal0
284Neomorphus rufipennis Rufous-winged Ground-Cuckoo0
285Tyto nigrobrunnea Taliabu Masked-Owl0
286Tyto sororcula Lesser Masked-Owl0
287Tyto almae Seram Masked-Owl0
288Tyto manusi Manus Masked-Owl0
289Tyto aurantia Golden Masked-Owl0
290Phodilus prigoginei Congo Bay-Owl0
291Otus icterorhynchus Sandy Scops-Owl0
292Otus mirus Mindanao Scops-Owl0
293Otus pamelae Arabian Scops-Owl0
294Otus socotranus Socotra Scops-Owl0
295Otus alius Nicobar Scops-Owl0
296Otus longicornis Luzon Scops-Owl0
297Otus mindorensis Mindoro Scops-Owl0
298Otus jolandae Rinjani Scops-Owl0
299Otus mayottensis Mayotte Scops-Owl0
300Otus capnodes Anjouan Scops-Owl0
301Otus moheliensis Moheli Scops-Owl0
302Otus pauliani Comoro Scops-Owl0
303Otus nigrorum Negros Scops-Owl0
304Otus everetti Everett's Scops-Owl0
305Megascops marshalli Cloud-forest Screech-Owl0
306Pyrroglaux podargina Palau Owl0
307Bubo shelleyi Shelley's Eagle-Owl0
308Scotopelia ussheri Rufous Fishing-Owl0
309Scotopelia bouvieri Vermiculated Fishing-Owl0
310Strix butleri Omani Owl0
311Strix hadorami Desert Owl0
312Strix davidi Pere David's Owl0
313Jubula lettii Maned Owl0
314Glaucidium mooreorum Pernambuco Pygmy-Owl0
315Glaucidium castanopterum Javan Owlet0
316Glaucidium castaneum Chestnut Owlet0
317Glaucidium albertinum Albertine Owlet0
318Ninox reyi Sulu Boobook0
319Ninox spilocephala Mindanao Boobook0
320Ninox mindorensis Mindoro Boobook0
321Ninox leventisi Camiguin Boobook0
322Ninox burhani Togian Boobook0
323Ninox hypogramma Halmahera Boobook0
324Ninox forbesi Tanimbar Boobook0
325Ninox meeki Manus Boobook0
326Ninox variegata Bismarck Boobook0
327Ninox jacquinoti Solomons Boobook0
328Nesasio solomonensis Fearful Owl0
329Rigidipenna inexpectata Solomons Frogmouth0
330Batrachostomus harterti Dulit Frogmouth0
331Batrachostomus mixtus Bornean Frogmouth0
332Aegotheles tatei Starry Owlet-nightjar0
333Aegotheles savesi †?New Caledonian Owlet-nightjar0
334Aegotheles wallacii Wallace's Owlet-nightjar0
335Aegotheles archboldi Archbold's Owlet-nightjar0
336Eurostopodus exul †?New Caledonian Nightjar0
337Eurostopodus nigripennis Solomons Nightjar0
338Eurostopodus papuensis Papuan Nightjar0
339Lurocalis rufiventris Rufous-bellied Nighthawk0
340Siphonorhis americana †?Jamaican Pauraque0
341Nyctiphrynus yucatanicus Yucatan Poorwill0
342Setopagis heterura Todd's Nightjar0
343Nyctidromus anthonyi Scrub Nightjar0
344Setopagis maculosa †?Cayenne Nightjar0
345Setopagis whitelyi Roraiman Nightjar0
346Caprimulgus binotatus Brown Nightjar0
347Caprimulgus phalaena Palau Nightjar0
348Caprimulgus centralasicus †?Vaurie's Nightjar0
349Caprimulgus eximius Golden Nightjar0
350Caprimulgus meesi Mees's Nightjar0
351Caprimulgus nigriscapularis Black-shouldered Nightjar0
352Caprimulgus concretus Bonaparte's Nightjar0
353Caprimulgus batesi Bates's Nightjar0
354Caprimulgus prigoginei Itombwe Nightjar0
355Caprimulgus solala Nechisar Nightjar0
356Hydrochous gigas Waterfall Swift0
357Collocalia isonota Ridgetop Swiftlet0
358Collocalia neglecta Drab Swiftlet0
359Collocalia uropygialis Satin Swiftlet0
360Collocalia natalis Christmas Island Swiftlet0
361Aerodramus vulcanorum Volcano Swiftlet0
362Aerodramus whiteheadi Whitehead's Swiftlet0
363Aerodramus nuditarsus Bare-legged Swiftlet0
364Aerodramus orientalis Mayr's Swiftlet0
365Aerodramus mearnsi Philippine Swiftlet0
366Aerodramus bartschi Mariana Swiftlet0
367Aerodramus inquietus Caroline Islands Swiftlet0
368Aerodramus sawtelli Atiu Swiftlet0
369Aerodramus ocistus Marquesan Swiftlet0
370Aerodramus amelis Ameline Swiftlet0
371Aerodramus papuensis Three-toed Swiftlet0
372Schoutedenapus schoutedeni Schouteden's Swift0
373Mearnsia picina Philippine Spinetailed Swift0
374Mearnsia novaeguineae Papuan Spinetailed Swift0
375Zoonavena grandidieri Malagasy Spinetail0
376Chaetura viridipennis Amazonian Swift0
377Tachornis furcata Pygmy Swift0
378Panyptila sanctihieronymi Great Swallow-tailed Swift0
379Apus berliozi Forbes-Watson's Swift0
380Apus salimalii Salim Ali's Swift0
381Apus acuticauda Dark-rumped Swift0
382Phaethornis aethopygus Tapajos Hermit0
383Campylopterus calcirupicola Dry-forest Sabrewing0
384Discosura letitiae Coppery Thorntail0
385Chlorostilbon braceiBrace's Emerald0
386Chlorostilbon stenurus Narrow-tailed Emerald0
387Chlorostilbon olivaresi Chiribiquete Emerald0
388Cyanophaia bicolor Blue-headed Hummingbird0
389Hylocharis humboldtii Humboldt's Sapphire0
390Polytmus milleri Tepui Goldenthroat0
391Oreotrochilus stolzmanni Green-headed Hillstar0
392Oreotrochilus cyanolaemus Blue-throated Hillstar0
393Eriocnemis nigrivestis Black-breasted Puffleg0
394Eriocnemis godini †?Turquoise-throated Puffleg0
395Eriocnemis isabellae Gorgeted Puffleg0
396Oxypogon lindenii White-bearded Helmetcrest0
397Nesophlox lyrura Inagua Woodstar0
398Selasphorus ardens Glow-throated Hummingbird0
399Harpactes orrhophaeus Cinnamon-rumped Trogon0
400Ceyx websteri Bismarck Kingfisher0
401Ceyx margarethae Dimorphic Dwarf-Kingfisher0
402Ceyx wallacii Sula Dwarf-Kingfisher0
403Ceyx dispar Manus Dwarf-Kingfisher0
404Ceyx mulcatus New Ireland Dwarf-Kingfisher0
405Ceyx sacerdotis New Britain Dwarf-Kingfisher0
406Ceyx collectoris New Georgia Dwarf-Kingfisher0
407Ceyx meeki North Solomons Dwarf-Kingfisher0
408Ceyx pallidus Bougainville Dwarf-Kingfisher0
409Ceyx nigromaxilla Guadalcanal Dwarf-Kingfisher0
410Ceyx malaitae Malaita Dwarf-Kingfisher0
411Ceyx gentianus Makira Dwarf-Kingfisher0
412Dacelo tyro Spangled Kookaburra0
413Todiramphus lazuli Lazuli Kingfisher0
414Todiramphus farquhari Vanuatu Kingfisher0
415Todiramphus pelewensis Palau Kingfisher0
416Todiramphus reichenbachii Pohnpei Kingfisher0
417Todiramphus colonus Colonist Kingfisher0
418Todiramphus albicilla Mariana Kingfisher0
419Todiramphus tristrami Melanesian Kingfisher0
420Todiramphus enigma Talaud Kingfisher0
421Todiramphus veneratus Society Kingfisher0
422Todiramphus ruficollaris Mewing Kingfisher0
423Todiramphus tutus Chattering Kingfisher0
424Todiramphus godeffroyi Marquesas Kingfisher0
425Todiramphus gambieriMangareva Kingfisher0
426Todiramphus gertrudae Niau Kingfisher0
427Actenoides bougainvillei Moustached Kingfisher0
428Tanysiptera ellioti Kofiau Paradise-Kingfisher0
429Tanysiptera nympha Red-breasted Paradise-Kingfisher0
430Anthracoceros montani Sulu Hornbill0
431Penelopides mindorensis Mindoro Hornbill0
432Rhabdotorrhinus waldeni Writhe-billed Hornbill0
433Rhyticeros narcondami Narcondam Hornbill0
434Nonnula amaurocephala Chestnut-headed Nunlet0
435Psilopogon auricularis Necklaced Barbet0
436Psilopogon faber Chinese Barbet0
437Gymnobucco peli Bristle-nosed Barbet0
438Gymnobucco sladeni Sladen's Barbet0
439Lybius chaplini Chaplin's Barbet0
440Aulacorhynchus huallagae Yellow-browed Toucanet0
441Indicator archipelagicus Malaysian Honeyguide0
442Indicator exilis Least Honeyguide0
443Indicator pumilio Dwarf Honeyguide0
444Melichneutes robustus Lyre-tailed Honeyguide0
445Melignomon eisentrauti Yellow-footed Honeyguide0
446Melignomon zenkeri Zenker's Honeyguide0
447Melanerpes herminieri Guadeloupe Woodpecker0
448Yungipicus ramsayi Sulu Woodpecker0
449Dendrocoptes dorae Arabian Woodpecker0
450Chrysocolaptes xanthocephalus Yellow-faced Flameback0
451Mulleripicus fuliginosus Southern Sooty-Woodpecker0
452Traversia lyalliStephens Island Wren0
453Hydrornis schneideri Schneider's Pitta0
454Pitta superba Superb Pitta0
455Erythropitta celebensis Sulawesi Pitta0
456Erythropitta caeruleitorques Sangihe Pitta0
457Erythropitta palliceps Siao Pitta0
458Erythropitta dohertyi Sula Pitta0
459Erythropitta rufiventris North Moluccan Pitta0
460Erythropitta rubrinucha South Moluccan Pitta0
461Erythropitta macklotii Papuan Pitta0
462Erythropitta novaehibernicae New Ireland Pitta0
463Erythropitta splendida Tabar Pitta0
464Erythropitta gazellae New Britain Pitta0
465Erythropitta meeki Louisiade Pitta0
466Erythropitta arquata Blue-banded Pitta0
467Erythropitta venusta Graceful Pitta0
468Pitta anerythra Black-faced Pitta0
469Eurylaimus samarensis Visayan Broadbill0
470Calyptomena hosii Hose's Broadbill0
471Phyllomyias reiseri Reiser's Tyrannulet0
472Phyllomyias urichi Urich's Tyrannulet0
473Zimmerius petersi Venezuelan Tyrannulet0
474Zimmerius chicomendesi Chico's Tyrannulet0
475Elaenia brachyptera Coopmans's Elaenia0
476Phylloscartes venezuelanus Venezuelan Bristle-Tyrant0
477Phylloscartes chapmani Chapman's Bristle-Tyrant0
478Pseudotriccus simplex Hazel-fronted Pygmy-Tyrant0
479Hemitriccus josephinae Boat-billed Tody-Tyrant0
480Todirostrum viridanum Maracaibo Tody-Flycatcher0
481Cnipodectes superrufus Rufous Twistwing0
482Myiophobus roraimae Roraiman Flycatcher0
483Haematoderus militaris Crimson Fruitcrow0
484Schiffornis aenea Foothill Schiffornis0
485Piprites griseiceps Gray-headed Piprites0
486Lepidothrix iris Opal-crowned Manakin0
487Lepidothrix vilasboasi Golden-crowned Manakin0
488Frederickena unduliger Undulated Antshrike0
489Frederickena fulva Fulvous Antshrike0
490Thamnophilus divisorius Acre Antshrike0
491Clytoctantes atrogularis Rondonia Bushbird0
492Thamnistes rufescens Rufescent Antshrike0
493Epinecrophylla gutturalis Brown-bellied Stipplethroat0
494Epinecrophylla spodionota Foothill Stipplethroat0
495Myrmotherula fluminensis Rio de Janeiro Antwren0
496Myrmotherula sunensis Rio Suno Antwren0
497Myrmotherula behni Plain-winged Antwren0
498Herpsilochmus sticturus Spot-tailed Antwren0
499Herpsilochmus gentryi Ancient Antwren0
500Herpsilochmus stotzi Aripuana Antwren0
501Euchrepomis humeralis Chestnut-shouldered Antwren0
502Euchrepomis spodioptila Ash-winged Antwren0
503Hypocnemis rondoni Manicore Warbling-Antbird0
504Myrmelastes schistaceus Slate-colored Antbird0
505Myrmelastes brunneiceps Brownish-headed Antbird0
506Myrmelastes caurensis Caura Antbird0
507Aprositornis disjuncta Yapacana Antbird0
508Rhegmatorhina hoffmannsi White-breasted Antbird0
509Rhegmatorhina berlepschi Harlequin Antbird0
510Phlegopsis erythroptera Reddish-winged Bare-eye0
511Asthenes coryi Ochre-browed Thistletail0
512Asthenes vilcabambae Vilcabamba Thistletail0
513Asthenes ayacuchensis Ayacucho Thistletail0
514Synallaxis cabanisi Cabanis's Spinetail0
515Synallaxis cherriei Chestnut-throated Spinetail0
516Cranioleuca dissita Coiba Spinetail0
517Margarornis bellulus Beautiful Treerunner0
518Cichlocolaptes mazarbarnetti Cryptic Treehunter0
519Syndactyla guttulata Guttulate Foliage-gleaner0
520Philydor pyrrhodes Cinnamon-rumped Foliage-gleaner0
521Thripadectes scrutator Rufous-backed Treehunter0
522Automolus exsertus Chiriqui Foliage-gleaner0
523Anabazenops dorsalis Dusky-cheeked Foliage-gleaner0
524Dendrocolaptes hoffmannsi Hoffmanns's Woodcreeper0
525Lepidocolaptes fuscicapillus Rondonia Woodcreeper0
526Chamaeza mollissima Barred Antthrush0
527Grallaria excelsa Great Antpitta0
528Grallaria chthonia Tachira Antpitta0
529Grallaria eludens Elusive Antpitta0
530Grallaria griseonucha Gray-naped Antpitta0
531Myrmothera subcanescens Tapajos Antpitta0
532Grallaricula loricata Scallop-breasted Antpitta0
533Conopophaga ardesiaca Slaty Gnateater0
534Scytalopus bolivianus Bolivian Tapaculo0
535Scytalopus panamensis Tacarcuna Tapaculo0
536Scytalopus caracae Caracas Tapaculo0
537Scytalopus robbinsi Ecuadorian Tapaculo0
538Scytalopus alvarezlopezi Tatama Tapaculo0
539Scytalopus iraiensis Marsh Tapaculo0
540Atrichornis rufescens Rufous Scrub-bird0
541Ailuroedus geislerorum Tan-capped Catbird0
542Ailuroedus stonii Ochre-breasted Catbird0
543Ailuroedus astigmaticus Huon Catbird0
544Ailuroedus melanocephalus Black-capped Catbird0
545Ailuroedus jobiensis Northern Catbird0
546Amblyornis subalaris Streaked Bowerbird0
547Amblyornis flavifrons Golden-fronted Bowerbird0
548Sericulus ardens Flame Bowerbird0
549Sericulus bakeri Fire-maned Bowerbird0
550Clytomyias insignis Orange-crowned Fairywren0
551Chenorhamphus grayi Broad-billed Fairywren0
552Chenorhamphus campbelli Campbell's Fairywren0
553Myzomela blasii Seram Myzomela0
554Myzomela albigula White-chinned Myzomela0
555Myzomela eques Ruby-throated Myzomela0
556Myzomela cineracea Ashy Myzomela0
557Myzomela pulchella New Ireland Myzomela0
558Myzomela kuehni Crimson-hooded Myzomela0
559Myzomela irianawidodoae Rote Myzomela0
560Myzomela wakoloensis Wakolo Myzomela0
561Myzomela boiei Banda Myzomela0
562Myzomela chermesina Rotuma Myzomela0
563Myzomela sclateri Sclater's Myzomela0
564Myzomela pammelaena Bismarck Black Myzomela0
565Myzomela lafargei Scarlet-naped Myzomela0
566Myzomela eichhorni Yellow-vented Myzomela0
567Myzomela melanocephala Black-headed Myzomela0
568Myzomela malaitae Red-bellied Myzomela0
569Myzomela tristrami Sooty Myzomela0
570Myzomela erythromelas Black-bellied Myzomela0
571Timeliopsis fulvigula Olive Straightbill0
572Timeliopsis griseigula Tawny Straightbill0
573Melilestes megarhynchus Long-billed Honeyeater0
574Stresemannia bougainvillei Bougainville Honeyeater0
575Lichmera squamata White-tufted Honeyeater0
576Lichmera notabilis Black-chested Honeyeater0
577Meliphaga montana Forest Honeyeater0
578Meliphaga mimikae Spot-breasted Meliphaga0
579Meliphaga albonotata Scrub Honeyeater0
580Meliphaga aruensis Puff-backed Honeyeater0
581Meliphaga vicina Tagula Honeyeater0
582Meliphaga cinereifrons Elegant Honeyeater0
583Meliphaga flavirictus Yellow-gaped Honeyeater0
584Guadalcanaria inexpectata Guadalcanal Honeyeater0
585Foulehaio taviunensis Northern Wattled-Honeyeater0
586Caligavis subfrenata Black-throated Honeyeater0
587Caligavis obscura Obscure Honeyeater0
588Meliphacator provocator Kadavu Honeyeater0
589Philemon inornatus Timor Friarbird0
590Philemon kisserensis Gray Friarbird0
591Philemon brassi Brass's Friarbird0
592Philemon moluccensis Buru Friarbird0
593Philemon albitorques White-naped Friarbird0
594Philemon eichhorni New Ireland Friarbird0
595Ptiloprora plumbea Leaden Honeyeater0
596Ptiloprora meekiana Yellow-streaked Honeyeater0
597Ptiloprora erythropleura Rufous-sided Honeyeater0
598Ptiloprora mayri Mayr's Honeyeater0
599Vosea whitemanensis Bismarck Honeyeater0
600Melidectes princeps Long-bearded Melidectes0
601Melidectes ochromelas Cinnamon-browed Melidectes0
602Melidectes leucostephes Vogelkop Melidectes0
603Melidectes foersteri Huon Melidectes0
604Meliarchus sclateri Makira Honeyeater0
605Melipotes ater Spangled Honeyeater0
606Myza sarasinorum White-eared Myza0
607Gymnomyza samoensis Mao0
608Moho braccatusKauai Oo0
609Moho bishopiBishop's Oo0
610Gliciphila notabilis Vanuatu Honeyeater0
611Crateroscelis nigrorufa Bicolored Mouse-Warbler0
612Sericornis virgatus Perplexing Scrubwren0
613Sericornis arfakianus Gray-green Scrubwren0
614Sericornis spilodera Pale-billed Scrubwren0
615Gerygone chrysogaster Yellow-bellied Gerygone0
616Gerygone hypoxantha Biak Gerygone0
617Gerygone inornata Plain Gerygone0
618Gerygone dorsalis Rufous-sided Gerygone0
619Gerygone insularisLord Howe Gerygone0
620Gerygone albofrontata Chatham Island Gerygone0
621Microeca hemixantha Golden-bellied Flyrobin0
622Petroica archboldi Snow Mountain Robin0
623Petroica pusilla Pacific Robin0
624Petroica traversi Chatham Robin0
625Poecilodryas placens Olive-yellow Robin0
626Pachycephalopsis poliosoma White-eyed Robin0
627Drymodes beccarii Papuan Scrub-Robin0
628Chloropsis flavipennis Philippine Leafbird0
629Chloropsis venusta Blue-masked Leafbird0
630Androphobus viridis Papuan Whipbird0
631Cinclosoma alisteri Nullarbor Quail-thrush0
632Cinclosoma ajax Painted Quail-thrush0
633Ptilorrhoa leucosticta Spotted Jewel-babbler0
634Ptilorrhoa caerulescens Blue Jewel-babbler0
635Ptilorrhoa geislerorum Dimorphic Jewel-babbler0
636Ptilorrhoa castanonota Chestnut-backed Jewel-babbler0
637Pachycare flavogriseum Goldenface0
638Coracornis raveni Maroon-backed Whistler0
639Pachycephala orpheus Fawn-breasted Whistler0
640Pachycephala citreogaster Bismarck Whistler0
641Pachycephala collaris Louisiade Whistler0
642Pachycephala orioloides Oriole Whistler0
643Pachycephala feminina Rennell Whistler0
644Pachycephala vitiensis Fiji Whistler0
645Pachycephala chlorura Vanuatu Whistler0
646Pachycephala vanikorensis Temotu Whistler0
647Pachycephala flavifrons Samoan Whistler0
648Pachycephala jacquinoti Tongan Whistler0
649Pachycephala implicata Guadalcanal Hooded Whistler0
650Pachycephala richardsi Bougainville Hooded Whistler0
651Pachycephala aurea Golden-backed Whistler0
652Pachycephala arctitorquis Wallacean Whistler0
653Colluricincla tenebrosa Sooty Shrikethrush0
654Pachycephala tenebrosa Morningbird0
655Pseudorectes incertus White-bellied Pitohui0
656Pseudorectes ferrugineus Rusty Pitohui0
657Ornorectes cristatus Piping Bellbird0
658Turnagra capensisSouth Island Piopio0
659Turnagra tanagraNorth Island Piopio0
660Perisoreus internigrans Sichuan Jay0
661Urocissa whiteheadi White-winged Magpie0
662Pica asirensis Asir Magpie0
663Nucifraga multipunctata Kashmir Nutcracker0
664Corvus violaceus Violet Crow0
665Corvus unicolor †?Banggai Crow0
666Corvus kubaryi Mariana Crow0
667Corvus woodfordi Guadalcanal Crow0
668Corvus meeki Bougainville Crow0
669Corvus insularis Bismarck Crow0
670Melampitta gigantea Greater Melampitta0
671Loboparadisea sericea Yellow-breasted Satinbird0
672Lophorina niedda Vogelkop Lophorina0
673Lophorina minor Lesser Lophorina0
674Parotia berlepschi Bronze Parotia0
675Parotia wahnesi Wahnes's Parotia0
676Ptiloris intercedens Growling Riflebird0
677Cracticus louisiadensis Tagula Butcherbird0
678Artamus insignis Bismarck Woodswallow0
679Oriolus decipiens Tanimbar Oriole0
680Oriolus forsteni Seram Oriole0
681Oriolus albiloris White-lored Oriole0
682Oriolus isabellae Isabela Oriole0
683Oriolus hosii Black Oriole0
684Oriolus mellianus Silver Oriole0
685Coracina schistacea Slaty Cuckooshrike0
686Coracina personata Wallacean Cuckooshrike0
687Coracina welchmani North Melanesian Cuckooshrike0
688Coracina bicolor Pied Cuckooshrike0
689Coracina ingens Manus Cuckooshrike0
690Coracina graueri Grauer's Cuckooshrike0
691Coracina cucullata Comoros Cuckooshrike0
692Analisoma coerulescens Blackish Cuckooshrike0
693Edolisoma admiralitatis Manus Cicadabird0
694Edolisoma salomonis Makira Cicadabird0
695Edolisoma dohertyi Pale-shouldered Cicadabird0
696Edolisoma sula Sula Cicadabird0
697Edolisoma mindanense Black-bibbed Cuckooshrike0
698Edolisoma ceramense Pale Cicadabird0
699Edolisoma incertum Papuan Cicadabird0
700Edolisoma holopolium Solomons Cuckooshrike0
701Lalage moesta White-browed Triller0
702Lalage conjuncta Mussau Triller0
703Lalage sharpei Samoan Triller0
704Lobotos lobatus Ghana Cuckooshrike0
705Lobotos oriolinus Oriole Cuckooshrike0
706Rhipidura samarensis Visayan Blue-Fantail0
707Rhipidura sauli Tablas Fantail0
708Rhipidura fuscorufa Cinnamon-tailed Fantail0
709Rhipidura cockerelli Cockerell's Fantail0
710Rhipidura maculipectus Black Thicket-Fantail0
711Rhipidura leucothorax White-bellied Thicket-Fantail0
712Rhipidura drownei Brown Fantail0
713Rhipidura tenebrosa Dusky Fantail0
714Rhipidura personata Kadavu Fantail0
715Rhipidura sulaensis Taliabu Fantail0
716Rhipidura opistherythra Long-tailed Fantail0
717Rhipidura rufidorsa Rufous-backed Fantail0
718Rhipidura dahli Bismarck Fantail0
719Rhipidura matthiae Mussau Fantail0
720Rhipidura malaitae Malaita Fantail0
721Rhipidura kubaryi Pohnpei Fantail0
722Rhipidura semirubra Manus Fantail0
723Dicrurus occidentalis Western Square-tailed Drongo0
724Dicrurus atripennis Shining Drongo0
725Dicrurus aldabranus Aldabra Drongo0
726Dicrurus fuscipennis Comoro Drongo0
727Dicrurus menagei Tablas Drongo0
728Dicrurus sumatranus Sumatran Drongo0
729Hypothymis coelestis Celestial Monarch0
730Eutrichomyias rowleyi Cerulean Paradise-Flycatcher0
731Terpsiphone bedfordi Bedford's Paradise-Flycatcher0
732Terpsiphone batesi Bates's Paradise-Flycatcher0
733Pomarea pomareaMaupiti Monarch0
734Pomarea iphis Iphis Monarch0
735Pomarea fluxaEiao Monarch0
736Pomarea mendozae Marquesas Monarch0
737Pomarea nukuhivaeNuku Hiva Monarch0
738Pomarea miraUa Pou Monarch0
739Pomarea whitneyi Fatuhiva Monarch0
740Mayrornis versicolor Ogea Monarch0
741Mayrornis schistaceus Vanikoro Monarch0
742Neolalage banksiana Buff-bellied Monarch0
743Clytorhynchus sanctaecrucis Santa Cruz Shrikebill0
744Symposiachrus rubiensis Rufous Monarch0
745Monarcha erythrostictus Bougainville Monarch0
746Monarcha richardsii White-capped Monarch0
747Carterornis castus Loetoe Monarch0
748Symposiachrus mundus Black-bibbed Monarch0
749Symposiachrus everetti White-tipped Monarch0
750Symposiachrus julianae Kofiau Monarch0
751Symposiachrus manadensis Hooded Monarch0
752Symposiachrus brehmii Biak Monarch0
753Symposiachrus infelix Manus Monarch0
754Symposiachrus menckei White-breasted Monarch0
755Symposiachrus verticalis Black-tailed Monarch0
756Symposiachrus barbatus Black-and-white Monarch0
757Symposiachrus browni Kolombangara Monarch0
758Symposiachrus vidua White-collared Monarch0
759Monarcha godeffroyi Yap Monarch0
760Monarcha takatsukasae Tinian Monarch0
761Myiagra freycinetiGuam Flycatcher0
762Myiagra pluto Pohnpei Flycatcher0
763Myiagra ferrocyanea Steel-blue Flycatcher0
764Myiagra cervinicauda Ochre-headed Flycatcher0
765Myiagra albiventris Samoan Flycatcher0
766Myiagra castaneigularis Chestnut-throated Flycatcher0
767Myiagra hebetior Dull Flycatcher0
768Laniarius amboimensis Gabela Bushshrike0
769Laniarius turatii Turati's Boubou0
770Laniarius nigerrimus Coastal Boubou0
771Laniarius willardi Willard's Sooty Boubou0
772Laniarius holomelas Albertine Boubou0
773Malaconotus cruentus Fiery-breasted Bushshrike0
774Malaconotus lagdeni Lagden's Bushshrike0
775Malaconotus gladiator Green-breasted Bushshrike0
776Malaconotus monteiri Monteiro's Bushshrike0
777Malaconotus alius Uluguru Bushshrike0
778Batis crypta Dark Batis0
779Batis minima Verreaux's Batis0
780Batis ituriensis Ituri Batis0
781Batis minulla Angola Batis0
782Platysteira hormophora West African Wattle-eye0
783Platysteira tonsa White-spotted Wattle-eye0
784Platysteira blissetti Red-cheeked Wattle-eye0
785Prionops alberti Yellow-crested Helmetshrike0
786Myophonus melanurus Shiny Whistling-Thrush0
787Myophonus castaneus Sumatran Whistling-Thrush0
788Myophonus robinsoni Malayan Whistling-Thrush0
789Zoothera heinrichi Geomalia0
790Geokichla schistacea Slaty-backed Thrush0
791Geokichla joiceyi Seram Thrush0
792Geokichla mendeni Red-and-black Thrush0
793Zoothera everetti Everett's Thrush0
794Geokichla crossleyi Crossley's Ground-Thrush0
795Geokichla oberlaenderi Oberländer's Ground-Thrush0
796Geokichla princei Gray Ground-Thrush0
797Zoothera griseiceps Sichuan Thrush0
798Zoothera machiki Fawn-breasted Thrush0
799Zoothera talaseae New Britain Thrush0
800Zoothera atrigena Bougainville Thrush0
801Zoothera margaretae Makira Thrush0
802Zoothera turipavae Guadalcanal Thrush0
803Zoothera terrestrisBonin Thrush0
804Myadestes myadestinusKamao0
805Myadestes woahensisAmaui0
806Myadestes lanaiensis †?Olomao0
807Turdus xanthorhynchus Principe Thrush0
808Turdus roehli Usambara Thrush0
809Turdus helleri Taita Thrush0
810Turdus menachensis Yemen Thrush0
811Turdus bewsheri Comoro Thrush0
812Turdus ravidusGrand Cayman Thrush0
813Turdus arthuri Campina Thrush0
814Turdus haplochrous Unicolored Thrush0
815Brachypteryx hyperythra Rusty-bellied Shortwing0
816Brachypteryx cruralis Himalayan Shortwing0
817Brachypteryx sinensis Chinese Shortwing0
818Brachypteryx goodfellowi Taiwan Shortwing0
819Heinrichia calligyna Great Shortwing0
820Melaenornis annamarulae Nimba Flycatcher0
821Cyornis nicobaricus Nicobar Jungle-Flycatcher0
822Cyornis colonus Sula Jungle-Flycatcher0
823Cyornis pelingensis Banggai Jungle-Flycatcher0
824Vauriella insignis Rusty-flanked Jungle-Flycatcher0
825Vauriella albigularis Negros Jungle-Flycatcher0
826Vauriella goodfellowi Mindanao Jungle-Flycatcher0
827Fraseria olivascens Olivaceous Flycatcher0
828Fraseria lendu Chapin's Flycatcher0
829Humblotia flavirostris Grand Comoro Flycatcher0
830Ficedula riedeli Tanimbar Flycatcher0
831Ficedula buruensis Cinnamon-chested Flycatcher0
832Ficedula henrici Damar Flycatcher0
833Ficedula platenae Palawan Flycatcher0
834Ficedula disposita Furtive Flycatcher0
835Ficedula bonthaina Lompobattang Flycatcher0
836Niltava sumatrana Rufous-vented Niltava0
837Cyornis ruckii †?Rück's Blue Flycatcher0
838Cyornis sumatrensis Indochinese Blue Flycatcher0
839Sheppardia sharpei Sharpe's Akalat0
840Sheppardia gabela Gabela Akalat0
841Sheppardia lowei Iringa Akalat0
842Sheppardia aurantiithorax Rubeho Akalat0
843Larvivora ruficeps Rufous-headed Robin0
844Calliope obscura Blackthroat0
845Cossypha cyanocampter Blue-shouldered Robin-Chat0
846Cossypha heinrichi White-headed Robin-Chat0
847Cercotrichas leucosticta Forest Scrub-Robin0
848Cochoa purpurea Purple Cochoa0
849Cochoa beccarii Sumatran Cochoa0
850Oenanthe phillipsi Somali Wheatear0
851Myrmecocichla collaris Ruaha Chat0
852Aplonis zelandica Rusty-winged Starling0
853Aplonis santovestris Mountain Starling0
854Aplonis pelzelni †?Pohnpei Starling0
855Aplonis atrifusca Samoan Starling0
856Aplonis corvinaKosrae Starling0
857Aplonis mavornataMysterious Starling0
858Aplonis cinerascens Rarotonga Starling0
859Aplonis fuscaNorfolk Starling0
860Aplonis crassa Tanimbar Starling0
861Aplonis feadensis Atoll Starling0
862Aplonis dichroa Makira Starling0
863Aplonis mystacea Yellow-eyed Starling0
864Aplonis brunneicapillus White-eyed Starling0
865Necropsar rodericanusRodrigues Starling0
866Fregilupus variusReunion Starling0
867Basilornis galeatus Helmeted Myna0
868Streptocitta albertinae Bare-eyed Myna0
869Gracula enganensis Enggano Myna0
870Toxostoma guttatum Cozumel Thrasher0
871Sitta ledanti Algerian Nuthatch0
872Sitta solangiae Yellow-billed Nuthatch0
873Cistothorus meridae Merida Wren0
874Pheugopedius atrogularis Black-throated Wren0
875Ramphocaenus sticturus Chattering Gnatwren0
876Polioptila albiventris Yucatan Gnatcatcher0
877Polioptila facilis Rio Negro Gnatcatcher0
878Polioptila attenboroughi Inambari Gnatcatcher0
879Polioptila clementsi Iquitos Gnatcatcher0
880Poecile hyrcanus Caspian Tit0
881Poecile davidi Pere David's Tit0
882Periparus amabilis Palawan Tit0
883Sittiparus olivaceus Iriomote Tit0
884Aegithalos niveogularis White-throated Tit0
885Pseudochelidon eurystomina African River Martin0
886Pseudochelidon sirintarae †?White-eyed River Martin0
887Phedina brazzae Brazza's Martin0
888Hirundo nigrorufa Black-and-rufous Swallow0
889Hirundo megaensis White-tailed Swallow0
890Petrochelidon perdita †?Red Sea Swallow0
891Petrochelidon rufigula Red-throated Swallow0
892Psalidoprocne nitens Square-tailed Sawwing0
893Psalidoprocne fuliginosa Mountain Sawwing0
894Pycnonotus tympanistrigus Spot-necked Bulbul0
895Pycnonotus nieuwenhuisii Blue-wattled Bulbul0
896Pycnonotus snouckaerti Aceh Bulbul0
897Pycnonotus pseudosimplex Cream-eyed Bulbul0
898Nok hualon Bare-faced Bulbul0
899Arizelocichla neumanni Uluguru Mountain Greenbul0
900Arizelocichla chlorigula Yellow-throated Mountain Greenbul0
901Chlorocichla falkensteini Yellow-necked Greenbul0
902Chlorocichla prigoginei Prigogine's Greenbul0
903Phyllastrephus scandens Leaf-love0
904Phyllastrephus fulviventris Pale-olive Greenbul0
905Phyllastrephus baumanni Baumann's Greenbul0
906Phyllastrephus lorenzi Sassi's Greenbul0
907Phyllastrephus albigula Usambara Greenbul0
908Phyllastrephus icterinus Icterine Greenbul0
909Phyllastrephus xavieri Xavier's Greenbul0
910Xanthomixis tenebrosa Dusky Tetraka0
911Criniger olivaceus Yellow-bearded Greenbul0
912Criniger ndussumensis White-bearded Greenbul0
913Alophoixus platenae Sangihe Golden-Bulbul0
914Alophoixus aureus Togian Golden-Bulbul0
915Hypsipetes mindorensis Mindoro Bulbul0
916Hypsipetes siquijorensis Streak-breasted Bulbul0
917Hypsipetes parvirostris Grand Comoro Bulbul0
918Hypsipetes moheliensis Moheli Bulbul0
919Neolestes torquatus Black-collared Bulbul0
920Malia grata Malia0
921Zosterops kirki Kirk's White-eye0
922Zosterops semiflavusMarianne White-eye0
923Zosterops kikuyuensis Kikuyu White-eye0
924Zosterops silvanus Taita White-eye0
925Zosterops winifredae South Pare White-eye0
926Zosterops flavilateralis Pale White-eye0
927Zosterops comorensis Moheli White-eye0
928Zosterops aldabrensis Aldabra White-eye0
929Zosterops anjuanensis Anjouan White-eye0
930Zosterops mouroniensis Comoro White-eye0
931Zosterops griseovirescens Annobon White-eye0
932Zosterops melanurus Sangkar White-eye0
933Zosterops auriventer Hume's White-eye0
934Zosterops simplex Swinhoe's White-eye0
935Zosterops rotensis Rota White-eye0
936Zosterops hypolais Plain White-eye0
937Zosterops nehrkorni Sangihe White-eye0
938Zosterops meeki Tagula White-eye0
939Zosterops hypoxanthus Black-headed White-eye0
940Zosterops vellalavella Banded White-eye0
941Zosterops splendidus Ganongga White-eye0
942Zosterops luteirostris Splendid White-eye0
943Zosterops kulambangrae Solomons White-eye0
944Zosterops murphyi Kolombangara White-eye0
945Zosterops metcalfii Yellow-throated White-eye0
946Zosterops ugiensis Gray-throated White-eye0
947Zosterops stresemanni Malaita White-eye0
948Zosterops sanctaecrucis Santa Cruz White-eye0
949Zosterops gibbsi Vanikoro White-eye0
950Zosterops strenuusRobust White-eye0
951Zosterops albogularis †?White-chested White-eye0
952Zosterops inornatus Large Lifou White-eye0
953Zosterops flavifrons Yellow-fronted White-eye0
954Zosterops minutus Small Lifou White-eye0
955Zosterops samoensis Samoan White-eye0
956Zosterops finschii Dusky White-eye0
957Zosterops cinereus Kosrae White-eye0
958Zosterops ponapensis Pohnpei White-eye0
959Zosterops oleagineus Yap White-eye0
960Rukia longirostra Long-billed White-eye0
961Tephrozosterops stalkeri Rufescent White-eye0
962Madanga ruficollis Madanga0
963Lophozosterops goodfellowi Mindanao White-eye0
964Woodfordia lacertosa Sanford's White-eye0
965Megazosterops palauensis Giant White-eye0
966Hypocryptadius cinnamomeus Cinnamon Ibon0
967Urosphena pallidipes Pale-footed Bush Warbler0
968Horornis annae Palau Bush Warbler0
969Horornis parens Shade Warbler0
970Horornis haddeni Odedi0
971Horornis carolinae Tanimbar Bush Warbler0
972Cettia major Chestnut-crowned Bush Warbler0
973Horornis brunnescens Hume's Bush Warbler0
974Bradypterus grandis Dja River Swamp Warbler0
975Bradypterus carpalis White-winged Swamp Warbler0
976Bradypterus alfredi Bamboo Warbler0
977Bradypterus bangwaensis Bangwa Warbler0
978Locustella major Long-billed Bush Warbler0
979Locustella idonea Dalat Bush Warbler0
980Locustella montis Javan Bush Warbler0
981Locustella caudata Long-tailed Bush Warbler0
982Locustella accentor Friendly Bush Warbler0
983Bradypterus brunneus Brown Emutail0
984Scepomycter winifredae Mrs. Moreau's Warbler0
985Nesillas aldabranaAldabra Brush-Warbler0
986Nesillas longicaudata Anjouan Brush-Warbler0
987Nesillas brevicaudata Grand Comoro Brush-Warbler0
988Nesillas mariae Moheli Brush-Warbler0
989Poodytes albolimbatus Fly River Grassbird0
990Poodytes rufescensChatham Islands Fernbird0
991Cincloramphus bivittatus Buff-banded Bushbird0
992Cincloramphus mariei New Caledonian Grassbird0
993Cincloramphus grosvenori Bismarck Thicketbird0
994Cincloramphus llaneae Bougainville Thicketbird0
995Cincloramphus whitneyi Guadalcanal Thicketbird0
996Cincloramphus rubiginosus Rusty Thicketbird0
997Cincloramphus rufus Long-legged Thicketbird0
998Graminicola bengalensis Indian Grassbird0
999Graminicola striatus Chinese Grassbird0
1000Locustella pleskei Pleske's Grasshopper-Warbler0
1001Acrocephalus sorghophilus Streaked Reed Warbler0
1002Acrocephalus orinus Large-billed Reed Warbler0
1003Acrocephalus luscinius Nightingale Reed Warbler0
1004Acrocephalus nijoi †?Aguiguan Reed Warbler0
1005Acrocephalus yamashinaePagan Reed Warbler0
1006Acrocephalus astrolabiiMangareva Reed Warbler0
1007Acrocephalus hiwae Saipan Reed Warbler0
1008Acrocephalus rehsei Nauru Reed Warbler0
1009Acrocephalus aequinoctialis Kiritimati Reed Warbler0
1010Acrocephalus musaeSociety Islands Reed Warbler0
1011Acrocephalus percernis Northern Marquesan Reed Warbler0
1012Acrocephalus kerearako Cook Islands Reed Warbler0
1013Acrocephalus vaughani Pitcairn Reed Warbler0
1014Acrocephalus rimitarae Rimitara Reed Warbler0
1015Acrocephalus taiti Henderson Island Reed Warbler0
1016Cisticola restrictus †?Tana River Cisticola0
1017Cisticola haematocephalus Coastal Cisticola0
1018Cisticola melanurus Slender-tailed Cisticola0
1019Cisticola haesitatus Socotra Cisticola0
1020Cisticola dambo Cloud-scraping Cisticola0
1021Rhopophilus albosuperciliaris Tarim Babbler0
1022Laticilla cinerascens Swamp Grass Babbler0
1023Oreophilais robertsi Roberts's Warbler0
1024Schistolais leontica Sierra Leone Prinia0
1025Urolais epichlorus Green Longtail0
1026Apalis lynesi Namuli Apalis0
1027Apalis rufogularis Buff-throated Apalis0
1028Apalis argentea Kungwe Apalis0
1029Apalis goslingi Gosling's Apalis0
1030Apalis kaboboensis Kabobo Apalis0
1031Apalis chirindensis Chirinda Apalis0
1032Artisornis metopias African Tailorbird0
1033Artisornis moreaui Long-billed Tailorbird0
1034Phyllergates heterolaemus Rufous-headed Tailorbird0
1035Orthotomus chloronotus Green-backed Tailorbird0
1036Orthotomus chaktomuk Cambodian Tailorbird0
1037Orthotomus samarensis Yellow-breasted Tailorbird0
1038Orthotomus nigriceps White-browed Tailorbird0
1039Orthotomus cinereiceps White-eared Tailorbird0
1040Camaroptera harterti Hartert's Camaroptera0
1041Eremomela salvadorii Salvadori's Eremomela0
1042Sylvietta philippae Short-billed Crombec0
1043Macrosphenus concolor Gray Longbill0
1044Macrosphenus pulitzeri Pulitzer's Longbill0
1045Macrosphenus kretschmeri Kretschmer's Longbill0
1046Motacilla bocagii Sao Tome Short-tail0
1047Hyliota usambara Usambara Hyliota0
1048Phylloscopus herberti Black-capped Woodland-Warbler0
1049Phylloscopus goodsoni Hartert's Leaf Warbler0
1050Phylloscopus calciatilis Limestone Leaf Warbler0
1051Phylloscopus rotiensis Rote Leaf Warbler0
1052Phylloscopus makirensis Makira Leaf Warbler0
1053Phylloscopus amoenus Kolombangara Leaf Warbler0
1054Tickellia hodgsoni Broad-billed Warbler0
1055Sylvia buryi Yemen Warbler0
1056Modulatrix stictigula Spot-throat0
1057Arcanator orostruthus Dapple-throat0
1058Leonardina woodi Bagobo Robin0
1059Turdinus perspicillatus †?Black-browed Babbler0
1060Pellorneum cinereiceps Ashy-headed Babbler0
1061Pellorneum buettikoferi Sumatran Babbler0
1062Pellorneum pyrrogenys Temminck's Babbler0
1063Pellorneum palustre Marsh Babbler0
1064Malacopteron albogulare Gray-breasted Babbler0
1065Illadopsis cleaveri Blackcap Illadopsis0
1066Illadopsis albipectus Scaly-breasted Illadopsis0
1067Illadopsis rufescens Rufous-winged Illadopsis0
1068Illadopsis rufipennis Pale-breasted Illadopsis0
1069Illadopsis fulvescens Brown Illadopsis0
1070Kakamega poliothorax Gray-chested Babbler0
1071Megapomatorhinus swinhoei Gray-sided Scimitar-Babbler0
1072Pomatorhinus ochraceiceps Red-billed Scimitar-Babbler0
1073Napothera naungmungensis Naung Mung Scimitar-Babbler0
1074Napothera pasquieri White-throated Wren-Babbler0
1075Napothera albostriata Sumatran Wren-Babbler0
1076Ptilocichla falcata Falcated Wren-Babbler0
1077Turdinus rufipectus Rusty-breasted Wren-Babbler0
1078Turdinus atrigularis Black-throated Wren-Babbler0
1079Turdinus marmoratus Marbled Wren-Babbler0
1080Robsonius rabori Cordillera Ground-Warbler0
1081Robsonius thompsoni Sierra Madre Ground-Warbler0
1082Robsonius sorsogonensis Bicol Ground-Warbler0
1083Pnoepyga immaculata Immaculate Cupwing0
1084Spelaeornis reptatus Gray-bellied Wren-Babbler0
1085Spelaeornis kinneari Pale-throated Wren-Babbler0
1086Spelaeornis longicaudatus Tawny-breasted Wren-Babbler0
1087Cyanoderma ambiguum Buff-chested Babbler0
1088Dasycrotapha pygmaea Visayan Pygmy-Babbler0
1089Sterrhoptilus dennistouni Golden-crowned Babbler0
1090Sterrhoptilus nigrocapitatus Black-crowned Babbler0
1091Dasycrotapha speciosa Flame-templed Babbler0
1092Zosterornis striatus Luzon Striped-Babbler0
1093Zosterornis latistriatus Panay Striped-Babbler0
1094Zosterornis hypogrammicus Palawan Striped-Babbler0
1095Stachyris grammiceps White-breasted Babbler0
1096Stachyris herberti Sooty Babbler0
1097Stachyris oglei Snowy-throated Babbler0
1098Mixornis kelleyi Gray-faced Tit-Babbler0
1099Micromacronus leytensis Leyte Plumed-Warbler0
1100Micromacronus sordidus Mindanao Plumed-Warbler0
1101Turdoides longirostris Slender-billed Babbler0
1102Turdoides tenebrosa Dusky Babbler0
1103Garrulax rufifrons Rufous-fronted Laughingthrush0
1104Garrulax calvus Bare-headed Laughingthrush0
1105Garrulax ferrarius Cambodian Laughingthrush0
1106Garrulax milleti Black-hooded Laughingthrush0
1107Garrulax maesi Gray Laughingthrush0
1108Garrulax castanotis Rufous-cheeked Laughingthrush0
1109Ianthocincla nuchalis Chestnut-backed Laughingthrush0
1110Ianthocincla konkakinhensis Chestnut-eared Laughingthrush0
1111Montecincla meridionalis Ashambu Laughingthrush0
1112Trochalopteron virgatum Striped Laughingthrush0
1113Trochalopteron ngoclinhense Golden-winged Laughingthrush0
1114Pteruthius ripleyi Himalayan Shrike-Babbler0
1115Gampsorhynchus torquatus Collared Babbler0
1116Actinodura sodangorum Black-crowned Barwing0
1117Actinodura souliei Streaked Barwing0
1118Alcippe variegaticeps Gold-fronted Fulvetta0
1119Fulvetta danisi Indochinese Fulvetta0
1120Schoeniparus rufogularis Rufous-throated Fulvetta0
1121Alcippe grotei Black-browed Fulvetta0
1122Alcippe hueti Huet's Fulvetta0
1123Turdoides rufocincta Red-collared Mountain-Babbler0
1124Turdoides chapini Chapin's Mountain-Babbler0
1125Turdoides atripennis Capuchin Babbler0
1126Crocias albonotatus Spotted Crocias0
1127Sinosuthora conspicillata Spectacled Parrotbill0
1128Sinosuthora przewalskii Rusty-throated Parrotbill0
1129Neosuthora davidiana Short-tailed Parrotbill0
1130Rhabdornis rabori Visayan Rhabdornis0
1131Mirafra cordofanica Kordofan Lark0
1132Mirafra pulpa Friedmann's Lark0
1133Mirafra somalica Somali Long-billed Lark0
1134Mirafra ashi Ash's Lark0
1135Mirafra angolensis Angola Lark0
1136Mirafra collaris Collared Lark0
1137Mirafra rufa Rusty Lark0
1138Pinarocorys erythropygia Rufous-rumped Lark0
1139Calendulauda barlowi Barlow's Lark0
1140Alaemon hamertoni Lesser Hoopoe-Lark0
1141Calandrella eremica Rufous-capped Lark0
1142Spizocorys obbiensis Obbia Lark0
1143Spizocorys personata Masked Lark0
1144Dicaeum everetti Brown-backed Flowerpecker0
1145Dicaeum proprium Whiskered Flowerpecker0
1146Dicaeum nigrilore Olive-capped Flowerpecker0
1147Dicaeum quadricolor Cebu Flowerpecker0
1148Dicaeum nitidum Louisiade Flowerpecker0
1149Dicaeum aeneum Midget Flowerpecker0
1150Deleornis axillaris Gray-headed Sunbird0
1151Anthreptes griseigularis Gray-throated Sunbird0
1152Anthreptes neglectus Uluguru Violet-backed Sunbird0
1153Cinnyris batesi Bates's Sunbird0
1154Chalcomitra balfouri Socotra Sunbird0
1155Cinnyris humbloti Humblot's Sunbird0
1156Cinnyris comorensis Anjouan Sunbird0
1157Cinnyris ursulae Ursula's Sunbird0
1158Cinnyris oustaleti Oustalet's Sunbird0
1159Cinnyris gertrudis Western Miombo Sunbird0
1160Cinnyris prigoginei Prigogine's Sunbird0
1161Cinnyris usambaricus Usambara Double-collared Sunbird0
1162Cinnyris loveridgei Loveridge's Sunbird0
1163Cinnyris moreaui Moreau's Sunbird0
1164Cinnyris rockefelleri Rockefeller's Sunbird0
1165Nectarinia bocagii Bocage's Sunbird0
1166Cinnyris congensis Congo Sunbird0
1167Cinnyris chalcomelas Violet-breasted Sunbird0
1168Aethopyga boltoni Apo Sunbird0
1169Aethopyga tibolii Tboli Sunbird0
1170Aethopyga linaraborae Lina's Sunbird0
1171Aethopyga jefferyi Mountain Sunbird0
1172Aethopyga duyvenbodei Elegant Sunbird0
1173Arachnothera flammifera Orange-tufted Spiderhunter0
1174Melanocharis striativentris Streaked Berrypecker0
1175Toxorhamphus poliopterus Slaty-chinned Longbill0
1176Oedistoma iliolophus Spectacled Longbill0
1177Oedistoma pygmaeum Pygmy Longbill0
1178Passer castanopterus Somali Sparrow0
1179Passer hemileucus Abd al Kuri Sparrow0
1180Passer zarudnyi Zarudny's Sparrow0
1181Montifringilla theresae Afghan Snowfinch0
1182Motacilla samveasnae Mekong Wagtail0
1183Macronyx fuelleborni Fülleborn's Longclaw0
1184Macronyx grimwoodi Grimwood's Longclaw0
1185Anthus brachyurus Short-tailed Pipit0
1186Anthus chacoensis Pampas Pipit0
1187Prunella fagani Yemen Accentor0
1188Ploceus batesi Bates's Weaver0
1189Ploceus nigrimentus Black-chinned Weaver0
1190Ploceus subpersonatus Loango Weaver0
1191Ploceus temporalis Bocage's Weaver0
1192Ploceus burnieri Kilombero Weaver0
1193Ploceus ruweti Lake Lufira Masked-Weaver0
1194Ploceus dichrocephalus Salvadori's Weaver0
1195Ploceus badius Cinnamon Weaver0
1196Ploceus aureonucha Golden-naped Weaver0
1197Ploceus dorsomaculatus Yellow-capped Weaver0
1198Ploceus nicolli Usambara Weaver0
1199Ploceus angolensis Bar-winged Weaver0
1200Ploceus flavipes Yellow-legged Weaver0
1201Malimbus coronatus Red-crowned Malimbe0
1202Malimbus ballmanni Ballman's Malimbe0
1203Malimbus racheliae Rachel's Malimbe0
1204Malimbus ibadanensis Ibadan Malimbe0
1205Malimbus erythrogaster Red-bellied Malimbe0
1206Brachycope anomala Bob-tailed Weaver0
1207Foudia eminentissima Red-headed Fody0
1208Foudia aldabrana Aldabra Fody0
1209Euplectes diadematus Fire-fronted Bishop0
1210Nesocharis ansorgei White-collared Oliveback0
1211Pytilia lineata Red-billed Pytilia0
1212Pytilia hypogrammica Red-faced Pytilia0
1213Cryptospiza shelleyi Shelley's Crimsonwing0
1214Pyrenestes sanguineus Crimson Seedcracker0
1215Spermophaga poliogenys Grant's Bluebill0
1216Lagonosticta landanae Pale-billed Firefinch0
1217Lagonosticta virata Mali Firefinch0
1218Estrilda rufibarba Arabian Waxbill0
1219Paludipasser locustella Locustfinch0
1220Erythrura papuana Papuan Parrotfinch0
1221Erythrura regia Royal Parrotfinch0
1222Erythrura kleinschmidti Pink-billed Parrotfinch0
1223Lonchura vana Gray-banded Munia0
1224Lonchura monticola Alpine Munia0
1225Vidua camerunensis Cameroon Indigobird0
1226Vidua maryae Jos Plateau Indigobird0
1227Fringilla polatzeki Gran Canaria Blue Chaffinch0
1228Crithagra donaldsoni Northern Grosbeak-Canary0
1229Crithagra canicapilla West African Seedeater0
1230Crithagra melanochroa Tanzania Seedeater0
1231Chrysocorythus estherae Mountain Serin0
1232Crithagra concolor Sao Tome Grosbeak0
1233Rhynchostruthus louisae Somali Grosbeak0
1234Spinus atriceps Black-capped Siskin0
1235Linaria yemenensis Yemen Linnet0
1236Linaria johannis Warsangli Linnet0
1237Carpodacus sillemi †?Sillem's Rosefinch0
1238Callacanthis burtoni Spectacled Finch0
1239Carpodacus grandis Blyth's Rosefinch0
1240Carpodacus ferreorostrisBonin Grosbeak0
1241Pyrrhula aurantiaca Orange Bullfinch0
1242Telespiza ultima Nihoa Finch0
1243Dysmorodrepanis munroiLanai Hookbill0
1244Rhodacanthis flavicepsLesser Koa-Finch0
1245Rhodacanthis palmeriGreater Koa-Finch0
1246Chloridops konaKona Grosbeak0
1247Viridonia sagittirostrisGreater Amakihi0
1248Hemignathus lucidus †?Oahu Nukupuu0
1249Hemignathus affinis †?Maui Nukupuu0
1250Hemignathus hanapepe †?Kauai Nukupuu0
1251Paroreomyza flammeaKakawahie0
1252Paroreomyza maculata †?Oahu Alauahio0
1253Loxops wolstenholmeiOahu Akepa0
1254Loxops ochraceus †?Maui Akepa0
1255Drepanis funereaBlack Mamo0
1256Himatione fraithiiLaysan Honeycreeper0
1257Emberiza socotrana Socotra Bunting0
1258Emberiza vincenti Vincent's Bunting0
1259Junco insularis Guadalupe Junco0
1260Atlapetes blancae Antioquia Brushfinch0
1261Atlapetes terborghi Vilcabamba Brushfinch0
1262Arremon phygas Paria Brushfinch0
1263Arremon phaeopleurus Caracas Brushfinch0
1264Setophaga subita Barbuda Warbler0
1265Leucopeza semperi †?Semper's Warbler0
1266Myioborus cardonai Saffron-breasted Redstart0
1267Basileuterus griseiceps Gray-headed Warbler0
1268Basileuterus melanotis Costa Rican Warbler0
1269Basileuterus tacarcunae Tacarcuna Warbler0
1270Chlorospingus tacarcunae Tacarcuna Chlorospingus0
1271Heterospingus rubrifrons Sulphur-rumped Tanager0
1272Tangara fucosa Green-naped Tanager0
1273Stilpnia phillipsi Sira Tanager0
1274Dacnis viguieri Viridian Dacnis0
1275Nesospiza wilkinsi Wilkins's Finch0
1276Emberizoides duidae Duida Grass-Finch0
1277Sporophila nigrorufa Black-and-tawny Seedeater0
1278Amaurospiza carrizalensis Carrizal Seedeater0
1279Diglossa venezuelensis Venezuelan Flowerpiercer0
1280Diglossa duidae Scaled Flowerpiercer0
1281Geospiza septentrionalis Vampire Ground-Finch0
1282Cacicus latirostris Band-tailed Cacique0
1283Cacicus sclateri Ecuadorian Cacique0
1284Icterus bonana Martinique Oriole0
1285Quiscalus palustrisSlender-billed Grackle0

Avibase મુલાકાત લીધી છે 288,695,915 24 જૂન 2003 થી વખત. © Denis Lepage | ગોપનીયતા નીતિ