බර්න්ඩ් චෙක් ලැයිස්තු - වර්ගීකරණය - බෙදා හැරීම - සිතියම් - සබැඳි

ගූගල් ස්වයංක්රීය පරිවර්තන මෙවලමෙන් මෙම පිටුවෙහි පරිවර්තනය පරිවර්තනය කර ඇත. හොඳ පරිවර්තන දායක කරන්න

ආයුබෝවන්! අමුත්තන්ගේ

ඇතුල් වන්න:
මුරපදය:

Contributing bird photos and recordings to Avibase

People can contribute bird photos and sound recordings to Avibase by joining the Avibase Flickr group or submitting sound recordings to Xeno-Canto.

  1. Avibase Media Stats - information about the number of photos and recordings available in Avibase
  2. Avibase Flickr Members - list and individual stats of contributing members to the Avibase Flickr group
  3. Missing Photos - list of species by region for which there are no photos yet
  4. Missing Recordings - list of species by region for which there are no recordings yet

Missing Species

Below is a list of taxa for which there is not yet at least 1 photo available from Flickr members. You can narrow the list by region to see which species are still missing in your area.

Select a region: Type of media

Species # Scientific name English name #Photos
1Dromaius aterKing Island Emu0
2Crypturellus berlepschi Berlepsch's Tinamou0
3Crypturellus ptaritepui Tepui Tinamou0
4Crypturellus strigulosus Brazilian Tinamou0
5Crypturellus kerriae Choco Tinamou0
6Crypturellus erythropus Red-legged Tinamou0
7Crypturellus duidae Gray-legged Tinamou0
8Crypturellus brevirostris Rusty Tinamou0
9Crypturellus casiquiare Barred Tinamou0
10Nothoprocta taczanowskii Taczanowski's Tinamou0
11Nothura chacoensis Chaco Nothura0
12Nothura minor Lesser Nothura0
13Taoniscus nanus Dwarf Tinamou0
14Tachybaptus rufolavatus †?Alaotra Grebe0
15Podilymbus gigasAtitlan Grebe0
16Podiceps andinusColombian Grebe0
17Eudyptes sclateri Erect-crested Penguin0
18Pterodroma aterrima Mascarene Petrel0
19Pterodroma macgillivrayi †?Fiji Petrel0
20Pterodroma axillaris Chatham Petrel0
21Pterodroma occulta Vanuatu Petrel0
22Pterodroma alba Phoenix Petrel0
23Pterodroma magentae Magenta Petrel0
24Oceanodroma jabejabe Cape Verde Storm-Petrel0
25Oceanodroma monteiroi Monteiro's Storm-Petrel0
26Papasula abbotti Abbott's Booby0
27Phalacrocorax perspicillatusPallas's Cormorant0
28Phalacrocorax nivalis Heard Island Shag0
29Phalacrocorax melanogenis Crozet Shag0
30Phalacrocorax campbelli Campbell Islands Shag0
31Phalacrocorax onslowi Chatham Islands Shag0
32Phalacrocorax ranfurlyi Bounty Islands Shag0
33Phalacrocorax featherstoni Pitt Island Shag0
34Zonerodius heliosylus Forest Bittern0
35Bostrychia rara Spot-breasted Ibis0
36Tadorna cristataCrested Shelduck0
37Mergus australisAuckland Islands Merganser0
38Henicopernis infuscatus Black Honey-buzzard0
39Spilornis klossi Nicobar Serpent-Eagle0
40Eutriorchis astur Madagascar Serpent-Eagle0
41Accipiter butleri Nicobar Sparrowhawk0
42Accipiter luteoschistaceus Slaty-mantled Goshawk0
43Accipiter imitator Imitator Sparrowhawk0
44Accipiter princeps New Britain Goshawk0
45Accipiter nanus Small Sparrowhawk0
46Accipiter erythrauchen Rufous-necked Sparrowhawk0
47Accipiter brachyurus New Britain Sparrowhawk0
48Accipiter meyerianus Meyer's Goshawk0
49Erythrotriorchis buergersi Chestnut-shouldered Goshawk0
50Megatriorchis doriae Doria's Goshawk0
51Buteo socotraensis Socotra Buzzard0
52Buteo archeri Archer's Buzzard0
53Caracara lutosaGuadalupe Caracara0
54Micrastur plumbeus Plumbeous Forest-Falcon0
55Aepypodius bruijnii Bruijn's Brush-Turkey0
56Talegalla cuvieri Red-billed Brush-Turkey0
57Talegalla jobiensis Brown-collared Brush-Turkey0
58Megapodius nicobariensis Nicobar Scrubfowl0
59Megapodius bernsteinii Sula Scrubfowl0
60Megapodius forstenii Forsten's Scrubfowl0
61Megapodius tenimberensis Tanimbar Scrubfowl0
62Megapodius affinis New Guinea Scrubfowl0
63Megapodius layardi Vanuatu Scrubfowl0
64Megapodius pritchardii Niuafoou Scrubfowl0
65Dendrortyx barbatus Bearded Wood-Partridge0
66Odontophorus dialeucos Tacarcuna Wood-Quail0
67Odontophorus balliviani Stripe-faced Wood-Quail0
68Dendragapus falcipennis Siberian Grouse0
69Tetraogallus caucasicus Caucasian Snowcock0
70Francolinus streptophorus Ring-necked Francolin0
71Francolinus finschi Finsch's Francolin0
72Francolinus griseostriatus Gray-striped Francolin0
73Francolinus nahani Nahan's Francolin0
74Francolinus camerunensis Cameroon Francolin0
75Francolinus swierstrai Swierstra's Francolin0
76Francolinus ochropectus Djibouti Francolin0
77Rhizothera longirostris Long-billed Partridge0
78Melanoperdix niger Black Partridge0
79Coturnix adansonii Blue Quail0
80Perdicula argoondah Rock Bush-Quail0
81Perdicula manipurensis Manipur Bush-Quail0
82Xenoperdix udzungwensis Udzungwa Partridge0
83Arborophila mandellii Chestnut-breasted Partridge0
84Arborophila rufipectus Sichuan Partridge0
85Arborophila orientalis Gray-breasted Partridge0
86Arborophila davidi Orange-necked Partridge0
87Arborophila rubrirostris Red-billed Partridge0
88Arborophila ardens Hainan Partridge0
89Arborophila merlini Vietnam Partridge0
90Ophrysia superciliosa †?Himalayan Quail0
91Rheinardia ocellata Crested Argus0
92Agelastes meleagrides White-breasted Guineafowl0
93Agelastes niger Black Guineafowl0
94Guttera plumifera Plumed Guineafowl0
95Turnix castanotus Chestnut-backed Buttonquail0
96Turnix olivii Buff-breasted Buttonquail0
97Turnix worcesteri Luzon Buttonquail0
98Sarothrura lugens Chestnut-headed Flufftail0
99Sarothrura boehmi Streaky-breasted Flufftail0
100Sarothrura affinis Striped Flufftail0
101Sarothrura ayresi White-winged Flufftail0
102Sarothrura watersi Slender-billed Flufftail0
103Coturnicops exquisitus Swinhoe's Rail0
104Rallina leucospila White-striped Forest-Rail0
105Rallina mayri Mayr's Rail0
106Rallina canningi Andaman Crake0
107Anurolimnas castaneiceps Chestnut-headed Crake0
108Laterallus levraudi Rusty-flanked Crake0
109Nesoclopeus woodfordi Woodford's Rail0
110Nesoclopeus poecilopterusBar-winged Rail0
111Gallirallus lafresnayanus †?New Caledonian Rail0
112Gallirallus insignis New Britain Rail0
113Gallirallus rovianae Roviana Rail0
114Gallirallus calayanensis Calayan Rail0
115Gallirallus wakensisWake Island Rail0
116Gallirallus pacificusTahiti Rail0
117Gallirallus dieffenbachiiDieffenbach's Rail0
118Gallirallus modestusChatham Islands Rail0
119Gallirallus sharpeiSharpe's Rail0
120Rallus wetmorei Plain-flanked Rail0
121Lewinia mirificus Luzon Rail0
122Lewinia muelleri Auckland Islands Rail0
123Aramidopsis plateni Platen's Rail0
124Aramides calopterus Red-winged Wood-Rail0
125Gymnocrex plumbeiventris Bare-eyed Rail0
126Gymnocrex talaudensis Talaud Rail0
127Amaurornis magnirostris Talaud Bush-hen0
128Porzana palmeriLaysan Rail0
129Porzana sandwichensisHawaiian Rail0
130Porzana monasaKosrae Crake0
131Porzana atra Henderson Island Crake0
132Aenigmatolimnas marginalis Striped Crake0
133Cyanolimnas cerverai Zapata Rail0
134Neocrex colombiana Colombian Crake0
135Porphyrio albusLord Howe Swamphen0
136Gallinula pacifica †?Samoan Moorhen0
137Gallinula silvestris San Cristobal Moorhen0
138Eupodotis humilis Little Brown Bustard0
139Scolopax bukidnonensis Bukidnon Woodcock0
140Scolopax celebensis Sulawesi Woodcock0
141Gallinago nemoricola Wood Snipe0
142Gallinago imperialis Imperial Snipe0
143Coenocorypha pusilla Chatham Islands Snipe0
144Coenocorypha huegeli Snares Island Snipe0
145Coenocorypha barrierensisNorth Island Snipe0
146Coenocorypha iredaleiSouth Island Snipe0
147Prosobonia cancellata Tuamotu Sandpiper0
148Prosobonia leucopteraWhite-winged Sandpiper0
149Vanellus macropterusSunda Lapwing0
150Haematopus meadewaldoiCanarian Oystercatcher0
151Haematopus chathamensis Chatham Oystercatcher0
152Rhinoptilus bitorquatus Jerdon's Courser0
153Sterna virgata Kerguelen Tern0
154Pezophaps solitariaRodrigues Solitaire0
155Columba oliviae Somali Pigeon0
156Columba pollenii Comoro Pigeon0
157Columba albinucha White-naped Pigeon0
158Columba argentina Silvery Wood-Pigeon0
159Columba janthina Japanese Wood-Pigeon0
160Columba versicolorBonin Pigeon0
161Columba jouyiRyukyu Pigeon0
162Columba pallidiceps Yellow-legged Pigeon0
163Streptopelia reichenowi White-winged Collared-Dove0
164Reinwardtoena browni Pied Cuckoo-Dove0
165Reinwardtoena crassirostris Crested Cuckoo-Dove0
166Henicophaps albifrons New Guinea Bronzewing0
167Henicophaps foersteri New Britain Bronzewing0
168Columbina cyanopis Blue-eyed Ground-Dove0
169Claravis godefrida Purple-winged Ground-Dove0
170Geotrygon carrikeri Tuxtla Quail-Dove0
171Geotrygon violacea Violaceous Quail-Dove0
172Gallicolumba platenae Mindoro Bleeding-heart0
173Gallicolumba keayi Negros Bleeding-heart0
174Gallicolumba menagei †?Sulu Bleeding-heart0
175Gallicolumba erythroptera Polynesian Ground-Dove0
176Gallicolumba stairi Friendly Ground-Dove0
177Gallicolumba sanctaecrucis Santa Cruz Ground-Dove0
178Gallicolumba salamonisThick-billed Ground-Dove0
179Gallicolumba rubescens Marquesas Ground-Dove0
180Gallicolumba canifrons Palau Ground-Dove0
181Gallicolumba hoedtii Wetar Ground-Dove0
182Microgoura meekiChoiseul Pigeon0
183Phapitreron cinereiceps Dark-eared Dove0
184Treron psittaceus Timor Green-Pigeon0
185Treron pembaensis Pemba Green-Pigeon0
186Treron oxyurus Green-spectacled Pigeon0
187Ptilinopus marchei Flame-breasted Fruit-Dove0
188Ptilinopus merrilli Cream-breasted Fruit-Dove0
189Ptilinopus tannensis Tanna Fruit-Dove0
190Ptilinopus rarotongensis Cook Islands Fruit-Dove0
191Ptilinopus huttoni Rapa Fruit-Dove0
192Ptilinopus coralensis Atoll Fruit-Dove0
193Ptilinopus chalcurus Makatea Fruit-Dove0
194Ptilinopus mercieriiRed-moustached Fruit-Dove0
195Ptilinopus eugeniae White-headed Fruit-Dove0
196Ptilinopus nanus Dwarf Fruit-Dove0
197Ptilinopus arcanus †?Negros Fruit-Dove0
198Ptilinopus layardi Velvet Dove0
199Alectroenas sganzini Comoro Blue-Pigeon0
200Ducula poliocephala Pink-bellied Imperial-Pigeon0
201Ducula mindorensis Mindoro Imperial-Pigeon0
202Ducula oceanica Micronesian Imperial-Pigeon0
203Ducula aurorae Polynesian Imperial-Pigeon0
204Ducula whartoni Christmas Island Imperial-Pigeon0
205Ducula rosacea Pink-headed Imperial-Pigeon0
206Ducula chalconota Rufescent Imperial-Pigeon0
207Ducula brenchleyi Chestnut-bellied Imperial-Pigeon0
208Ducula bakeri Baker's Imperial-Pigeon0
209Ducula cineracea Timor Imperial-Pigeon0
210Hemiphaga spadiceaNorfolk Island Pigeon0
211Cryptophaps poecilorrhoa Sombre Pigeon0
212Gymnophaps mada Long-tailed Mountain-Pigeon0
213Gymnophaps solomonensis Pale Mountain-Pigeon0
214Didunculus strigirostris Tooth-billed Pigeon0
215Trichoglossus rubiginosus Pohnpei Lorikeet0
216Lorius albidinucha White-naped Lory0
217Vini stepheni Stephen's Lorikeet0
218Charmosyna palmarum Palm Lorikeet0
219Charmosyna rubrigularis Red-chinned Lorikeet0
220Charmosyna meeki Meek's Lorikeet0
221Charmosyna toxopei †?Blue-fronted Lorikeet0
222Charmosyna wilhelminae Pygmy Lorikeet0
223Charmosyna diadema †?New Caledonian Lorikeet0
224Charmosyna amabilis Red-throated Lorikeet0
225Charmosyna margarethae Duchess Lorikeet0
226Micropsitta geelvinkiana Geelvink Pygmy-Parrot0
227Micropsitta meeki Meek's Pygmy-Parrot0
228Psittacella madaraszi Madarasz's Tiger-Parrot0
229Prioniturus montanus Luzon Racquet-tail0
230Prioniturus waterstradti Mindanao Racquet-tail0
231Prioniturus platenae Blue-headed Racquet-tail0
232Prioniturus verticalis Blue-winged Racquet-tail0
233Cyanoramphus hochstetteri Reischek's Parakeet0
234Cyanoramphus forbesi Chatham Islands Parakeet0
235Cyanoramphus zealandicusBlack-fronted Parakeet0
236Cyanoramphus ulietanusRaiatea Parakeet0
237Mascarinus mascarinusMascarene Parrot0
238Poicephalus crassus Niam-Niam Parrot0
239Loriculus camiguinensis Camiguin Hanging-Parrot0
240Loriculus sclateri Sula Hanging-Parrot0
241Psittacula wardiSeychelles Parrot0
242Psittacula exsulNewton's Parrot0
243Psittacula caniceps Nicobar Parakeet0
244Anodorhynchus glaucusGlaucous Macaw0
245Pyrrhura lucianii Bonaparte's Parakeet0
246Amazona imperialis Imperial Parrot0
247Colius castanotus Red-backed Mousebird0
248Cuculus crassirostris Sulawesi Cuckoo0
249Cuculus lepidus Sunda Cuckoo0
250Cacomantis leucolophus White-crowned Koel0
251Carpococcyx viridis Sumatran Ground-Cuckoo0
252Coua delalandeiSnail-eating Coua0
253Centropus chalybeus Biak Coucal0
254Centropus rectunguis Short-toed Coucal0
255Centropus steerii Black-hooded Coucal0
256Centropus anselli Gabon Coucal0
257Neomorphus rufipennis Rufous-winged Ground-Cuckoo0
258Tyto nigrobrunnea Taliabu Owl0
259Tyto sororcula Lesser Masked-Owl0
260Tyto manusi Manus Owl0
261Tyto aurantia New Britain Masked-Owl0
262Phodilus prigoginei Congo Bay-Owl0
263Otus icterorhynchus Sandy Scops-Owl0
264Otus mirus Mindanao Scops-Owl0
265Otus alius Nicobar Scops-Owl0
266Otus longicornis Luzon Scops-Owl0
267Otus mindorensis Mindoro Scops-Owl0
268Otus mayottensis Mayotte Scops-Owl0
269Otus capnodes Anjouan Scops-Owl0
270Otus moheliensis Moheli Scops-Owl0
271Otus pauliani Comoro Scops-Owl0
272Megascops seductus Balsas Screech-Owl0
273Megascops marshalli Cloud-forest Screech-Owl0
274Pyrroglaux podarginus Palau Owl0
275Bubo shelleyi Shelley's Eagle-Owl0
276Scotopelia ussheri Rufous Fishing-Owl0
277Scotopelia bouvieri Vermiculated Fishing-Owl0
278Strix butleri Hume's Owl0
279Strix davidi Pere David's Owl0
280Jubula lettii Maned Owl0
281Glaucidium mooreorum Pernambuco Pygmy-Owl0
282Glaucidium castanopterum Javan Owlet0
283Glaucidium castaneum Chestnut Owlet0
284Glaucidium albertinum Albertine Owlet0
285Ninox burhani Togian Hawk-Owl0
286Ninox meeki Manus Hawk-Owl0
287Ninox variegata Bismarck Hawk-Owl0
288Ninox jacquinoti Solomon Hawk-Owl0
289Nesasio solomonensis Fearful Owl0
290Rigidipenna inexpectata Solomon Islands Frogmouth0
291Batrachostomus harterti Dulit Frogmouth0
292Batrachostomus cornutus Sunda Frogmouth0
293Aegotheles tatei Spangled Owlet-Nightjar0
294Aegotheles savesi †?New Caledonian Owlet-Nightjar0
295Aegotheles wallacii Wallace's Owlet-Nightjar0
296Aegotheles archboldi Archbold's Owlet-Nightjar0
297Eurostopodus papuensis Papuan Nightjar0
298Lurocalis rufiventris Rufous-bellied Nighthawk0
299Siphonorhis americana †?Jamaican Pauraque0
300Nyctiphrynus yucatanicus Yucatan Poorwill0
301Caprimulgus heterurus Todd's Nightjar0
302Caprimulgus anthonyi Scrub Nightjar0
303Caprimulgus maculosus †?Cayenne Nightjar0
304Caprimulgus whitelyi Roraiman Nightjar0
305Caprimulgus binotatus Brown Nightjar0
306Caprimulgus centralasicus †?Vaurie's Nightjar0
307Caprimulgus eximius Golden Nightjar0
308Caprimulgus meesi Mees's Nightjar0
309Caprimulgus nigriscapularis Black-shouldered Nightjar0
310Caprimulgus concretus Bonaparte's Nightjar0
311Caprimulgus batesi Bates's Nightjar0
312Caprimulgus prigoginei Itombwe Nightjar0
313Caprimulgus solala Nechisar Nightjar0
314Hydrochous gigas Waterfall Swift0
315Aerodramus vulcanorum Volcano Swiftlet0
316Aerodramus rogersi Indochinese Swiftlet0
317Aerodramus whiteheadi Whitehead's Swiftlet0
318Aerodramus nuditarsus Bare-legged Swiftlet0
319Aerodramus orientalis Mayr's Swiftlet0
320Aerodramus palawanensis Palawan Swiftlet0
321Aerodramus mearnsi Philippine Swiftlet0
322Aerodramus bartschi Mariana Swiftlet0
323Aerodramus inquietus Caroline Islands Swiftlet0
324Aerodramus sawtelli Atiu Swiftlet0
325Aerodramus ocistus Marquesan Swiftlet0
326Aerodramus papuensis Papuan Swiftlet0
327Schoutedenapus schoutedeni Schouteden's Swift0
328Mearnsia picina Philippine Needletail0
329Mearnsia novaeguineae Papuan Needletail0
330Zoonavena grandidieri Malagasy Spinetail0
331Chaetura viridipennis Amazonian Swift0
332Tachornis furcata Pygmy Swift0
333Panyptila sanctihieronymi Great Swallow-tailed Swift0
334Apus berliozi Forbes-Watson's Swift0
335Apus salimali Salim Ali's Swift0
336Apus acuticauda Dark-rumped Swift0
337Phaethornis philippii Needle-billed Hermit0
338Phaethornis aethopyga Tapajos Hermit0
339Discosura letitiae Coppery Thorntail0
340Chlorostilbon braceiBrace's Emerald0
341Chlorostilbon stenurus Narrow-tailed Emerald0
342Cyanophaia bicolor Blue-headed Hummingbird0
343Hylocharis humboldtii Humboldt's Sapphire0
344Polytmus milleri Tepui Goldenthroat0
345Eriocnemis nigrivestis Black-breasted Puffleg0
346Eriocnemis godini †?Turquoise-throated Puffleg0
347Eriocnemis isabellae Gorgeted Puffleg0
348Selasphorus ardens Glow-throated Hummingbird0
349Harpactes orrhophaeus Cinnamon-rumped Trogon0
350Ceyx websteri Bismarck Kingfisher0
351Dacelo tyro Spangled Kookaburra0
352Todiramphus lazuli Lazuli Kingfisher0
353Todiramphus farquhari Chestnut-bellied Kingfisher0
354Todiramphus enigma Talaud Kingfisher0
355Todiramphus veneratus Tahiti Kingfisher0
356Todiramphus ruficollaris Mangaia Kingfisher0
357Todiramphus tutus Chattering Kingfisher0
358Todiramphus godeffroyi Marquesas Kingfisher0
359Todiramphus gambieri Tuamotu Kingfisher0
360Actenoides bougainvillei Moustached Kingfisher0
361Tanysiptera ellioti Kofiau Paradise-Kingfisher0
362Tanysiptera nympha Red-breasted Paradise-Kingfisher0
363Anthracoceros montani Sulu Hornbill0
364Penelopides mindorensis Mindoro Hornbill0
365Aceros waldeni Writhe-billed Hornbill0
366Aceros narcondami Narcondam Hornbill0
367Nonnula amaurocephala Chestnut-headed Nunlet0
368Megalaima lagrandieri Red-vented Barbet0
369Megalaima faber Chinese Barbet0
370Gymnobucco peli Bristle-nosed Barbet0
371Gymnobucco sladeni Sladen's Barbet0
372Pogoniulus makawai White-chested Tinkerbird0
373Lybius chaplini Chaplin's Barbet0
374Aulacorhynchus huallagae Yellow-browed Toucanet0
375Indicator archipelagicus Malaysian Honeyguide0
376Indicator exilis Least Honeyguide0
377Indicator pumilio Dwarf Honeyguide0
378Melichneutes robustus Lyre-tailed Honeyguide0
379Melignomon eisentrauti Yellow-footed Honeyguide0
380Melignomon zenkeri Zenker's Honeyguide0
381Melanerpes herminieri Guadeloupe Woodpecker0
382Dendrocopos dorae Arabian Woodpecker0
383Xenicus lyalliStephens Island Wren0
384Pitta nipalensis Blue-naped Pitta0
385Pitta schneideri Schneider's Pitta0
386Pitta superba Superb Pitta0
387Pitta dohertyi Sula Pitta0
388Pitta arquata Blue-banded Pitta0
389Pitta venusta Black-crowned Pitta0
390Pitta anerythra Black-faced Pitta0
391Eurylaimus samarensis Visayan Broadbill0
392Calyptomena hosii Hose's Broadbill0
393Phyllomyias reiseri Reiser's Tyrannulet0
394Phyllomyias urichi Urich's Tyrannulet0
395Phylloscartes venezuelanus Venezuelan Bristle-Tyrant0
396Phylloscartes chapmani Chapman's Bristle-Tyrant0
397Pseudotriccus simplex Hazel-fronted Pygmy-Tyrant0
398Hemitriccus josephinae Boat-billed Tody-Tyrant0
399Todirostrum viridanum Maracaibo Tody-Flycatcher0
400Poecilotriccus pulchellus Black-backed Tody-Flycatcher0
401Cnipodectes superrufus Rufous Twistwing0
402Myiophobus roraimae Roraiman Flycatcher0
403Haematoderus militaris Crimson Fruitcrow0
404Piprites griseiceps Gray-headed Piprites0
405Lepidothrix iris Opal-crowned Manakin0
406Lepidothrix vilasboasi Golden-crowned Manakin0
407Frederickena unduligera Undulated Antshrike0
408Frederickena fulva Fulvous Antshrike0
409Thamnophilus divisorius Acre Antshrike0
410Clytoctantes atrogularis Rondonia Bushbird0
411Epinecrophylla gutturalis Brown-bellied Antwren0
412Epinecrophylla spodionota Foothill Antwren0
413Epinecrophylla fjeldsaai Brown-backed Antwren0
414Myrmotherula fluminensis Rio de Janeiro Antwren0
415Myrmotherula sunensis Rio Suno Antwren0
416Myrmotherula behni Plain-winged Antwren0
417Herpsilochmus sticturus Spot-tailed Antwren0
418Herpsilochmus gentryi Ancient Antwren0
419Terenura humeralis Chestnut-shouldered Antwren0
420Terenura sharpei Yellow-rumped Antwren0
421Terenura spodioptila Ash-winged Antwren0
422Hypocnemis striata Spix's Warbling-Antbird0
423Schistocichla schistacea Slate-colored Antbird0
424Schistocichla brunneiceps Brownish-headed Antbird0
425Schistocichla caurensis Caura Antbird0
426Myrmeciza disjuncta Yapacana Antbird0
427Rhegmatorhina hoffmannsi White-breasted Antbird0
428Rhegmatorhina berlepschi Harlequin Antbird0
429Phlegopsis erythroptera Reddish-winged Bare-eye0
430Asthenes coryi Ochre-browed Thistletail0
431Asthenes vilcabambae Vilcabamba Thistletail0
432Synallaxis cabanisi Cabanis's Spinetail0
433Synallaxis cherriei Chestnut-throated Spinetail0
434Thripophaga cherriei Orinoco Softtail0
435Margarornis bellulus Beautiful Treerunner0
436Syndactyla guttulata Guttulate Foliage-gleaner0
437Philydor pyrrhodes Cinnamon-rumped Foliage-gleaner0
438Thripadectes scrutator Rufous-backed Treehunter0
439Anabazenops dorsalis Dusky-cheeked Foliage-gleaner0
440Automolus paraensis Para Foliage-gleaner0
441Xenops milleri Rufous-tailed Xenops0
442Dendrocolaptes hoffmannsi Hoffmanns's Woodcreeper0
443Xiphorhynchus spixii Spix's Woodcreeper0
444Chamaeza mollissima Barred Antthrush0
445Grallaria excelsa Great Antpitta0
446Grallaria chthonia Tachira Antpitta0
447Grallaria eludens Elusive Antpitta0
448Grallaria griseonucha Gray-naped Antpitta0
449Grallaricula loricata Scallop-breasted Antpitta0
450Conopophaga ardesiaca Slaty Gnateater0
451Conopophaga melanogaster Black-bellied Gnateater0
452Scytalopus bolivianus Bolivian Tapaculo0
453Scytalopus panamensis Pale-throated Tapaculo0
454Scytalopus caracae Caracas Tapaculo0
455Scytalopus schulenbergi Diademed Tapaculo0
456Scytalopus robbinsi Ecuadorian Tapaculo0
457Scytalopus iraiensis Marsh Tapaculo0
458Atrichornis rufescens Rufous Scrub-bird0
459Archboldia sanfordi Sanford's Bowerbird0
460Amblyornis subalaris Streaked Bowerbird0
461Amblyornis flavifrons Golden-fronted Bowerbird0
462Sericulus bakeri Fire-maned Bowerbird0
463Clytomyias insignis Orange-crowned Fairywren0
464Malurus grayi Broad-billed Fairywren0
465Stipiturus ruficeps Rufous-crowned Emuwren0
466Myzomela blasii Seram Myzomela0
467Myzomela albigula White-chinned Myzomela0
468Myzomela eques Red-throated Myzomela0
469Myzomela cineracea Ashy Myzomela0
470Myzomela pulchella New Ireland Myzomela0
471Myzomela kuehni Crimson-hooded Myzomela0
472Myzomela wakoloensis Wakolo Myzomela0
473Myzomela boiei Banda Myzomela0
474Myzomela chermesina Rotuma Myzomela0
475Myzomela sclateri Scarlet-bibbed Myzomela0
476Myzomela pammelaena Ebony Myzomela0
477Myzomela lafargei Scarlet-naped Myzomela0
478Myzomela eichhorni Yellow-vented Myzomela0
479Myzomela melanocephala Black-headed Myzomela0
480Myzomela malaitae Red-bellied Myzomela0
481Myzomela tristrami Sooty Myzomela0
482Myzomela erythromelas Black-bellied Myzomela0
483Timeliopsis fulvigula Olive Straightbill0
484Timeliopsis griseigula Tawny Straightbill0
485Melilestes megarhynchus Long-billed Honeyeater0
486Stresemannia bougainvillei Bougainville Honeyeater0
487Lichmera squamata White-tufted Honeyeater0
488Lichmera notabilis Black-chested Honeyeater0
489Meliphaga montana Forest Honeyeater0
490Meliphaga mimikae Spot-breasted Meliphaga0
491Meliphaga albonotata Scrub Honeyeater0
492Meliphaga aruensis Puff-backed Honeyeater0
493Meliphaga vicina Tagula Honeyeater0
494Meliphaga flavirictus Yellow-gaped Honeyeater0
495Guadalcanaria inexpectata Guadalcanal Honeyeater0
496Lichenostomus subfrenatus Black-throated Honeyeater0
497Lichenostomus obscurus Obscure Honeyeater0
498Xanthotis provocator Kandavu Honeyeater0
499Philemon inornatus Timor Friarbird0
500Philemon kisserensis Gray Friarbird0
501Philemon brassi Brass's Friarbird0
502Philemon moluccensis Black-faced Friarbird0
503Philemon albitorques White-naped Friarbird0
504Philemon eichhorni New Ireland Friarbird0
505Ptiloprora plumbea Leaden Honeyeater0
506Ptiloprora meekiana Olive-streaked Honeyeater0
507Ptiloprora erythropleura Rufous-sided Honeyeater0
508Ptiloprora mayri Mayr's Honeyeater0
509Melidectes whitemanensis Bismarck Melidectes0
510Melidectes princeps Long-bearded Melidectes0
511Melidectes ochromelas Cinnamon-browed Melidectes0
512Melidectes leucostephes Vogelkop Melidectes0
513Melidectes foersteri Huon Melidectes0
514Melidectes sclateri San Cristobal Melidectes0
515Melipotes ater Spangled Honeyeater0
516Myza sarasinorum Greater Streaked Honeyeater0
517Gymnomyza samoensis Mao0
518Moho braccatusKauai Oo0
519Moho bishopiBishop's Oo0
520Phylidonyris notabilis New Hebrides Honeyeater0
521Crateroscelis nigrorufa Bicolored Mouse-Warbler0
522Sericornis virgatus Perplexing Scrubwren0
523Sericornis arfakianus Gray-green Scrubwren0
524Sericornis spilodera Pale-billed Scrubwren0
525Gerygone chrysogaster Yellow-bellied Gerygone0
526Gerygone hypoxantha Biak Gerygone0
527Gerygone inornata Plain Gerygone0
528Gerygone dorsalis Rufous-sided Gerygone0
529Gerygone insularisLord Howe Gerygone0
530Gerygone albofrontata Chatham Island Gerygone0
531Microeca hemixantha Golden-bellied Flyrobin0
532Petroica archboldi Snow Mountain Robin0
533Petroica traversi Chatham Robin0
534Poecilodryas placens Olive-yellow Robin0
535Pachycephalopsis poliosoma White-eyed Robin0
536Chloropsis flavipennis Philippine Leafbird0
537Chloropsis venusta Blue-masked Leafbird0
538Androphobus viridis Papuan Whipbird0
539Cinclosoma ajax Painted Quail-thrush0
540Ptilorrhoa leucosticta Spotted Jewel-babbler0
541Ptilorrhoa caerulescens Blue Jewel-babbler0
542Ptilorrhoa castanonota Chestnut-backed Jewel-babbler0
543Pachycare flavogriseum Dwarf Whistler0
544Coracornis raveni Maroon-backed Whistler0
545Pachycephala orpheus Fawn-breasted Whistler0
546Pachycephala flavifrons Samoan Whistler0
547Pachycephala jacquinoti Tongan Whistler0
548Pachycephala implicata Hooded Whistler0
549Pachycephala aurea Golden-backed Whistler0
550Pachycephala arctitorquis Wallacean Whistler0
551Colluricincla umbrina Sooty Shrike-Thrush0
552Colluricincla tenebrosa Morningbird0
553Pitohui incertus White-bellied Pitohui0
554Pitohui ferrugineus Rusty Pitohui0
555Pitohui cristatus Crested Pitohui0
556Turnagra capensisPiopio0
557Perisoreus internigrans Sichuan Jay0
558Urocissa whiteheadi White-winged Magpie0
559Nucifraga multipunctata Spotted Nutcracker0
560Corvus unicolor †?Banggai Crow0
561Corvus kubaryi Mariana Crow0
562Corvus woodfordi Guadalcanal Crow0
563Corvus meeki Bougainville Crow0
564Melampitta gigantea Greater Melampitta0
565Loboparadisea sericea Yellow-breasted Satinbird0
566Parotia wahnesi Wahnes's Parotia0
567Cracticus louisiadensis Tagula Butcherbird0
568Artamus insignis Bismarck Woodswallow0
569Oriolus forsteni Seram Oriole0
570Oriolus albiloris White-lored Oriole0
571Oriolus isabellae Isabela Oriole0
572Oriolus hosii Black Oriole0
573Oriolus mellianus Silver Oriole0
574Coracina schistacea Slaty Cuckoo-shrike0
575Coracina personata Wallacean Cuckoo-shrike0
576Coracina bicolor Pied Cuckoo-shrike0
577Coracina graueri Grauer's Cuckoo-shrike0
578Coracina coerulescens Blackish Cuckoo-shrike0
579Coracina dohertyi Sumba Cuckoo-shrike0
580Coracina sula Sula Cuckoo-shrike0
581Coracina mindanensis Black-bibbed Cuckoo-shrike0
582Coracina ceramensis Pale-gray Cuckoo-shrike0
583Coracina incerta Papuan Cuckoo-shrike0
584Coracina holopolia Solomon Islands Cuckoo-shrike0
585Lalage moesta White-browed Triller0
586Lalage sharpei Samoan Triller0
587Campephaga lobata Ghana Cuckoo-shrike0
588Campephaga oriolina Oriole Cuckoo-shrike0
589Rhipidura fuscorufa Cinnamon-tailed Fantail0
590Rhipidura cockerelli White-winged Fantail0
591Rhipidura maculipectus Black Thicket-Fantail0
592Rhipidura leucothorax White-bellied Thicket-Fantail0
593Rhipidura drownei Brown Fantail0
594Rhipidura tenebrosa Dusky Fantail0
595Rhipidura personata Kandavu Fantail0
596Rhipidura opistherythra Long-tailed Fantail0
597Rhipidura rufidorsa Rufous-backed Fantail0
598Rhipidura dahli Bismarck Fantail0
599Rhipidura matthiae Matthias Fantail0
600Rhipidura malaitae Malaita Fantail0
601Rhipidura kubaryi Pohnpei Fantail0
602Rhipidura semirubra Manus Fantail0
603Dicrurus atripennis Shining Drongo0
604Dicrurus aldabranus Aldabra Drongo0
605Dicrurus fuscipennis Comoro Drongo0
606Dicrurus menagei Tablas Drongo0
607Dicrurus sumatranus Sumatran Drongo0
608Hypothymis coelestis Celestial Monarch0
609Eutrichomyias rowleyi Cerulean Paradise-Flycatcher0
610Terpsiphone bedfordi Bedford's Paradise-Flycatcher0
611Terpsiphone batesi Bates's Paradise-Flycatcher0
612Pomarea iphis Iphis Monarch0
613Pomarea mendozae Marquesas Monarch0
614Pomarea whitneyi Fatuhiva Monarch0
615Mayrornis versicolor Ogea Monarch0
616Mayrornis schistaceus Vanikoro Monarch0
617Neolalage banksiana Buff-bellied Monarch0
618Monarcha rubiensis Rufous Monarch0
619Monarcha erythrostictus Bougainville Monarch0
620Monarcha richardsii White-capped Monarch0
621Monarcha castus Loetoe Monarch0
622Monarcha mundus Black-bibbed Monarch0
623Monarcha everetti White-tipped Monarch0
624Monarcha julianae Black-backed Monarch0
625Symposiachrus manadensis Hooded Monarch0
626Monarcha brehmii Biak Monarch0
627Symposiachrus infelix Manus Monarch0
628Monarcha menckei White-breasted Monarch0
629Symposiachrus verticalis Black-tailed Monarch0
630Symposiachrus barbatus Black-and-white Monarch0
631Symposiachrus browni Kulambangra Monarch0
632Monarcha viduus White-collared Monarch0
633Monarcha godeffroyi Yap Monarch0
634Monarcha takatsukasae Tinian Monarch0
635Myiagra freycinetiGuam Flycatcher0
636Myiagra pluto Pohnpei Flycatcher0
637Myiagra ferrocyanea Steel-blue Flycatcher0
638Myiagra cervinicauda Ochre-headed Flycatcher0
639Myiagra albiventris Samoan Flycatcher0
640Myiagra hebetior Dull Flycatcher0
641Laniarius amboimensis Gabela Bushshrike0
642Laniarius turatii Turati's Boubou0
643Laniarius erlangeri Somali Boubou0
644Laniarius sublacteus Zanzibar Boubou0
645Laniarius willardi Willard's Sooty Boubou0
646Malaconotus cruentus Fiery-breasted Bushshrike0
647Malaconotus lagdeni Lagden's Bushshrike0
648Malaconotus gladiator Green-breasted Bushshrike0
649Malaconotus monteiri Monteiro's Bushshrike0
650Malaconotus alius Uluguru Bushshrike0
651Batis crypta Dark Batis0
652Batis minima Verreaux's Batis0
653Batis ituriensis Ituri Batis0
654Batis minulla Angola Batis0
655Platysteira tonsa White-spotted Wattle-eye0
656Platysteira blissetti Red-cheeked Wattle-eye0
657Prionops alberti Yellow-crested Helmetshrike0
658Myophonus melanurus Shiny Whistling-Thrush0
659Myophonus castaneus Chestnut-winged Whistling-Thrush0
660Myophonus robinsoni Malayan Whistling-Thrush0
661Geomalia heinrichi Geomalia0
662Zoothera schistacea Slaty-backed Thrush0
663Zoothera joiceyi Seram Thrush0
664Zoothera mendeni Red-and-black Thrush0
665Zoothera everetti Everett's Thrush0
666Zoothera tanganjicae Kivu Ground-Thrush0
667Zoothera crossleyi Crossley's Ground-Thrush0
668Zoothera oberlaenderi Oberlaender's Ground-Thrush0
669Zoothera princei Gray Ground-Thrush0
670Zoothera machiki Fawn-breasted Thrush0
671Zoothera talaseae New Britain Thrush0
672Zoothera margaretae San Cristobal Thrush0
673Zoothera terrestrisBonin Thrush0
674Myadestes myadestinusKamao0
675Myadestes woahensisAmaui0
676Myadestes lanaiensis †?Olomao0
677Turdus xanthorhynchus Principe Thrush0
678Turdus roehli Usambara Thrush0
679Turdus helleri Taita Thrush0
680Turdus menachensis Yemen Thrush0
681Turdus bewsheri Comoro Thrush0
682Turdus ravidusGrand Cayman Thrush0
683Turdus haplochrous Unicolored Thrush0
684Brachypteryx hyperythra Rusty-bellied Shortwing0
685Heinrichia calligyna Great Shortwing0
686Melaenornis annamarulae Nimba Flycatcher0
687Cyornis nicobaricus Nicobar Jungle-Flycatcher0
688Cyornis colonus Henna-tailed Jungle-Flycatcher0
689Vauriella insignis Rusty-flanked Jungle-Flycatcher0
690Vauriella albigularis Negros Jungle-Flycatcher0
691Vauriella goodfellowi Mindanao Jungle-Flycatcher0
692Muscicapa olivascens Olivaceous Flycatcher0
693Muscicapa lendu Chapin's Flycatcher0
694Humblotia flavirostris Grand Comoro Flycatcher0
695Ficedula buruensis Cinnamon-chested Flycatcher0
696Ficedula henrici Damar Flycatcher0
697Ficedula platenae Palawan Flycatcher0
698Ficedula disposita Furtive Flycatcher0
699Ficedula bonthaina Lompobattang Flycatcher0
700Niltava sumatrana Rufous-vented Niltava0
701Cyornis ruckii †?Rueck's Blue-Flycatcher0
702Sheppardia sharpei Sharpe's Akalat0
703Sheppardia gabela Gabela Akalat0
704Sheppardia lowei Iringa Akalat0
705Sheppardia aurantiithorax Rubeho Akalat0
706Larvivora ruficeps Rufous-headed Robin0
707Calliope obscura Black-throated Blue Robin0
708Cossypha cyanocampter Blue-shouldered Robin-Chat0
709Cossypha heinrichi White-headed Robin-Chat0
710Cercotrichas leucosticta Forest Scrub-Robin0
711Copsychus pyrropygus Rufous-tailed Shama0
712Cochoa purpurea Purple Cochoa0
713Cochoa viridis Green Cochoa0
714Cochoa beccarii Sumatran Cochoa0
715Oenanthe phillipsi Somali Wheatear0
716Myrmecocichla collaris Ruaha Chat0
717Aplonis zelandica Rusty-winged Starling0
718Aplonis santovestris Mountain Starling0
719Aplonis pelzelni †?Pohnpei Starling0
720Aplonis atrifusca Samoan Starling0
721Aplonis corvinaKosrae Starling0
722Aplonis mavornataMysterious Starling0
723Aplonis cinerascens Rarotonga Starling0
724Aplonis fuscaNorfolk Starling0
725Aplonis crassa Tanimbar Starling0
726Aplonis feadensis Atoll Starling0
727Aplonis dichroa San Cristobal Starling0
728Aplonis mystacea Yellow-eyed Starling0
729Aplonis brunneicapillus White-eyed Starling0
730Necropsar rodericanusRodrigues Starling0
731Fregilupus variusReunion Starling0
732Basilornis galeatus Helmeted Myna0
733Streptocitta albertinae Bare-eyed Myna0
734Gracula enganensis Enggano Myna0
735Toxostoma guttatum Cozumel Thrasher0
736Sitta ledanti Algerian Nuthatch0
737Sitta solangiae Yellow-billed Nuthatch0
738Cistothorus meridae Merida Wren0
739Pheugopedius atrogularis Black-throated Wren0
740Polioptila clementsi Iquitos Gnatcatcher0
741Poecile hyrcanus Caspian Tit0
742Poecile davidi Pere David's Tit0
743Pardaliparus amabilis Palawan Tit0
744Aegithalos niveogularis White-throated Tit0
745Pseudochelidon eurystomina African River Martin0
746Pseudochelidon sirintarae †?White-eyed River Martin0
747Phedina brazzae Brazza's Martin0
748Hirundo nigrorufa Black-and-rufous Swallow0
749Hirundo megaensis White-tailed Swallow0
750Petrochelidon perdita †?Red Sea Swallow0
751Petrochelidon rufigula Red-throated Swallow0
752Psalidoprocne nitens Square-tailed Sawwing0
753Psalidoprocne fuliginosa Mountain Sawwing0
754Pycnonotus tympanistrigus Spot-necked Bulbul0
755Pycnonotus nieuwenhuisii Blue-wattled Bulbul0
756Pycnonotus hualon Bare-faced Bulbul0
757Chlorocichla falkensteini Yellow-necked Greenbul0
758Chlorocichla prigoginei Prigogine's Greenbul0
759Phyllastrephus scandens Leaf-love0
760Phyllastrephus fulviventris Pale-olive Greenbul0
761Phyllastrephus baumanni Baumann's Greenbul0
762Phyllastrephus lorenzi Sassi's Greenbul0
763Phyllastrephus albigula Usambara Bulbul0
764Phyllastrephus icterinus Icterine Greenbul0
765Phyllastrephus leucolepis Liberian Greenbul0
766Phyllastrephus xavieri Xavier's Greenbul0
767Xanthomixis tenebrosa Dusky Tetraka0
768Criniger olivaceus Yellow-bearded Greenbul0
769Criniger ndussumensis White-bearded Greenbul0
770Hypsipetes mindorensis Mindoro Bulbul0
771Hypsipetes siquijorensis Streak-breasted Bulbul0
772Hypsipetes parvirostris Grand Comoro Bulbul0
773Hypsipetes moheliensis Moheli Bulbul0
774Neolestes torquatus Black-collared Bulbul0
775Malia grata Malia0
776Zosterops mouroniensis Comoro White-eye0
777Zosterops griseovirescens Annobon White-eye0
778Zosterops rotensis Rota White-eye0
779Zosterops hypolais Plain White-eye0
780Zosterops nehrkorni Sangihe White-eye0
781Zosterops meeki White-throated White-eye0
782Zosterops hypoxanthus Black-headed White-eye0
783Zosterops vellalavella Banded White-eye0
784Zosterops splendidus Ganongga White-eye0
785Zosterops luteirostris Splendid White-eye0
786Zosterops rendovae Solomon Islands White-eye0
787Zosterops murphyi Kulambangra White-eye0
788Zosterops metcalfii Yellow-throated White-eye0
789Zosterops ugiensis Gray-throated White-eye0
790Zosterops stresemanni Malaita White-eye0
791Zosterops santaecrucis Santa Cruz White-eye0
792Zosterops gibbsi Vanikoro White-eye0
793Zosterops strenuusRobust White-eye0
794Zosterops albogularis †?White-chested White-eye0
795Zosterops inornatus Large Lifou White-eye0
796Zosterops flavifrons Yellow-fronted White-eye0
797Zosterops minutus Small Lifou White-eye0
798Zosterops samoensis Samoan White-eye0
799Zosterops finschii Dusky White-eye0
800Zosterops cinereus Gray White-eye0
801Zosterops oleagineus Yap White-eye0
802Rukia longirostra Long-billed White-eye0
803Tephrozosterops stalkeri Rufescent White-eye0
804Madanga ruficollis Rufous-throated White-eye0
805Lophozosterops goodfellowi Mindanao White-eye0
806Woodfordia lacertosa Sanford's White-eye0
807Megazosterops palauensis Giant White-eye0
808Hypocryptadius cinnamomeus Cinnamon Ibon0
809Cettia pallidipes Pale-footed Bush-Warbler0
810Cettia annae Palau Bush-Warbler0
811Cettia parens Shade Warbler0
812Cettia haddeni Odedi0
813Cettia carolinae Tanimbar Bush-Warbler0
814Cettia major Chestnut-crowned Bush-Warbler0
815Bradypterus grandis Dja River Swamp-Warbler0
816Bradypterus carpalis White-winged Swamp-Warbler0
817Bradypterus alfredi Bamboo Warbler0
818Bradypterus bangwaensis Bangwa Warbler0
819Bradypterus major Long-billed Bush-Warbler0
820Bradypterus montis Javan Bush-Warbler0
821Bradypterus timoriensis Timor Bush-Warbler0
822Bradypterus caudatus Long-tailed Bush-Warbler0
823Bradypterus accentor Friendly Bush-Warbler0
824Dromaeocercus brunneus Brown Emu-tail0
825Bathmocercus winifredae Mrs. Moreau's Warbler0
826Nesillas aldabranaAldabra Brush-Warbler0
827Nesillas longicaudata Anjouan Brush-Warbler0
828Nesillas brevicaudata Grand Comoro Brush-Warbler0
829Nesillas mariae Moheli Brush-Warbler0
830Megalurus albolimbatus Fly River Grassbird0
831Megalurus rufescensChatham Islands Fernbird0
832Buettikoferella bivittata Buff-banded Bushbird0
833Megalurulus mariei New Caledonian Grassbird0
834Megalurulus grosvenori Bismarck Thicketbird0
835Megalurulus llaneae Bougainville Thicketbird0
836Megalurulus whitneyi Guadalcanal Thicketbird0
837Megalurulus rubiginosus Rusty Thicketbird0
838Trichocichla rufa Long-legged Warbler0
839Graminicola bengalensis Rufous-rumped Grassbird0
840Locustella pleskei Pleske's Warbler0
841Acrocephalus sorghophilus Streaked Reed-Warbler0
842Acrocephalus orinus Large-billed Reed-Warbler0
843Acrocephalus luscinius Nightingale Reed-Warbler0
844Acrocephalus rehsei Nauru Reed-Warbler0
845Acrocephalus aequinoctialis Christmas Island Warbler0
846Acrocephalus kerearako Cook Islands Reed-Warbler0
847Acrocephalus vaughani Pitcairn Reed-Warbler0
848Acrocephalus rimitarae Rimitara Reed-Warbler0
849Acrocephalus taiti Henderson Island Reed-Warbler0
850Acrocephalus rodericanus Rodrigues Brush-Warbler0
851Cisticola restrictus †?Tana River Cisticola0
852Cisticola melanurus Slender-tailed Cisticola0
853Cisticola haesitatus Socotra Cisticola0
854Cisticola dambo Cloud-scraping Cisticola0
855Prinia cinerascens Swamp Prinia0
856Prinia robertsi Roberts's Prinia0
857Schistolais leontica Sierra Leone Prinia0
858Urolais epichlorus Green Longtail0
859Apalis rufogularis Buff-throated Apalis0
860Apalis goslingi Gosling's Apalis0
861Apalis chirindensis Chirinda Apalis0
862Artisornis metopias African Tailorbird0
863Artisornis moreaui Long-billed Tailorbird0
864Phyllergates heterolaemus Rufous-headed Tailorbird0
865Orthotomus samarensis Yellow-breasted Tailorbird0
866Orthotomus nigriceps White-browed Tailorbird0
867Orthotomus cinereiceps White-eared Tailorbird0
868Eremomela salvadorii Salvadori's Eremomela0
869Sylvietta philippae Short-billed Crombec0
870Macrosphenus concolor Gray Longbill0
871Macrosphenus pulitzeri Pulitzer's Longbill0
872Macrosphenus kretschmeri Kretschmer's Longbill0
873Amaurocichla bocagei Sao Tome Short-tail0
874Hyliota usambarae Usambara Hyliota0
875Phylloscopus herberti Black-capped Woodland-Warbler0
876Phylloscopus goodsoni Hartert's Leaf-Warbler0
877Phylloscopus calciatilis Limestone Leaf-Warbler0
878Phylloscopus makirensis San Cristobal Leaf-Warbler0
879Phylloscopus amoenus Kulambangra Leaf-Warbler0
880Tickellia hodgsoni Broad-billed Warbler0
881Sylvia buryi Yemen Warbler0
882Sylvia minula Small Whitethroat0
883Sylvia margelanica Margelanic Whitethroat0
884Modulatrix stictigula Spot-throat0
885Arcanator orostruthus Dapple-throat0
886Trichastoma woodi Bagobo Babbler0
887Malacocincla perspicillata †?Black-browed Babbler0
888Malacocincla cinereiceps Ashy-headed Babbler0
889Pellorneum buettikoferi Sumatran Babbler0
890Pellorneum pyrrogenys Temminck's Babbler0
891Pellorneum palustre Marsh Babbler0
892Malacopteron albogulare Gray-breasted Babbler0
893Illadopsis cleaveri Blackcap Illadopsis0
894Illadopsis albipectus Scaly-breasted Illadopsis0
895Illadopsis rufescens Rufous-winged Illadopsis0
896Illadopsis rufipennis Pale-breasted Illadopsis0
897Illadopsis fulvescens Brown Illadopsis0
898Illadopsis pyrrhoptera Mountain Illadopsis0
899Kakamega poliothorax Gray-chested Illadopsis0
900Pomatorhinus swinhoei Gray-sided Scimitar-Babbler0
901Pomatorhinus ochraceiceps Red-billed Scimitar-Babbler0
902Jabouilleia naungmungensis Naung Mung Scimitar-babbler0
903Rimator pasquieri White-throated Wren-Babbler0
904Rimator albostriatus Sumatran Wren-Babbler0
905Ptilocichla falcata Falcated Wren-Babbler0
906Turdinus rufipectus Rusty-breasted Wren-Babbler0
907Turdinus atrigularis Black-throated Wren-Babbler0
908Turdinus marmorata Marbled Wren-Babbler0
909Robsonius rabori Rusty-faced Babbler0
910Robsonius sorsogonensis Gray-banded Babbler0
911Pnoepyga immaculata Immaculate Cupwing0
912Spelaeornis reptatus Gray-bellied Wren-Babbler0
913Spelaeornis kinneari Pale-throated Wren-Babbler0
914Spelaeornis longicaudatus Tawny-breasted Wren-Babbler0
915Stachyris ambigua Buff-chested Babbler0
916Sterrhoptilus pygmaeus Visayan Pygmy-Babbler0
917Sterrhoptilus dennistouni Golden-crowned Babbler0
918Sterrhoptilus nigrocapitatus Black-crowned Babbler0
919Dasycrotapha speciosa Flame-templed Babbler0
920Zosterornis striatus Luzon Striped-Babbler0
921Zosterornis latistriatus Panay Striped-Babbler0
922Zosterornis hypogrammicus Palawan Striped-Babbler0
923Stachyris grammiceps White-breasted Babbler0
924Stachyris herberti Sooty Babbler0
925Stachyris oglei Snowy-throated Babbler0
926Macronous kelleyi Gray-faced Tit-Babbler0
927Micromacronus leytensis Visayan Miniature-Babbler0
928Micromacronus sordidus Mindanao Miniature-Babbler0
929Turdoides nipalensis Spiny Babbler0
930Turdoides longirostris Slender-billed Babbler0
931Turdoides tenebrosa Dusky Babbler0
932Garrulax rufifrons Rufous-fronted Laughingthrush0
933Garrulax calvus Bare-headed Laughingthrush0
934Garrulax ferrarius Cambodian Laughingthrush0
935Garrulax milleti Black-hooded Laughingthrush0
936Garrulax maesi Gray Laughingthrush0
937Garrulax castanotis Rufous-cheeked Laughingthrush0
938Garrulax nuchalis Chestnut-backed Laughingthrush0
939Garrulax konkakinhensis Chestnut-eared Laughingthrush0
940Garrulax virgatus Striped Laughingthrush0
941Garrulax ngoclinhensis Golden-winged Laughingthrush0
942Pteruthius ripleyi Himalayan Shrike-Babbler0
943Gampsorhynchus torquatus Collared Babbler0
944Actinodura sodangorum Black-crowned Barwing0
945Actinodura souliei Streaked Barwing0
946Schoeniparus variegaticeps Gold-fronted Fulvetta0
947Fulvetta danisi Indochinese Fulvetta0
948Schoeniparus rufogularis Rufous-throated Fulvetta0
949Alcippe grotei Black-browed Fulvetta0
950Kupeornis rufocinctus Red-collared Mountain-Babbler0
951Kupeornis chapini Chapin's Mountain-Babbler0
952Phyllanthus atripennis Capuchin Babbler0
953Crocias albonotatus Spotted Crocias0
954Paradoxornis conspicillatus Spectacled Parrotbill0
955Paradoxornis przewalskii Rusty-throated Parrotbill0
956Paradoxornis davidianus Short-tailed Parrotbill0
957Mirafra cordofanica Kordofan Lark0
958Mirafra pulpa Friedmann's Lark0
959Mirafra somalica Somali Long-billed Lark0
960Mirafra ashi Ash's Lark0
961Mirafra angolensis Angola Lark0
962Mirafra collaris Collared Lark0
963Mirafra rufa Rusty Lark0
964Pinarocorys erythropygia Rufous-rumped Lark0
965Calendulauda barlowi Barlow's Lark0
966Alaemon hamertoni Lesser Hoopoe-Lark0
967Spizocorys obbiensis Obbia Lark0
968Spizocorys personata Masked Lark0
969Dicaeum everetti Brown-backed Flowerpecker0
970Dicaeum proprium Whiskered Flowerpecker0
971Dicaeum nigrilore Olive-capped Flowerpecker0
972Dicaeum quadricolor Cebu Flowerpecker0
973Dicaeum nitidum Louisiade Flowerpecker0
974Dicaeum aeneum Midget Flowerpecker0
975Deleornis axillaris Gray-headed Sunbird0
976Anthreptes neglectus Uluguru Violet-backed Sunbird0
977Cinnyris batesi Bates's Sunbird0
978Chalcomitra balfouri Socotra Sunbird0
979Cinnyris humbloti Humblot's Sunbird0
980Cinnyris comorensis Anjouan Sunbird0
981Cinnyris ursulae Ursula's Sunbird0
982Cinnyris oustaleti Oustalet's Sunbird0
983Cinnyris prigoginei Prigogine's Sunbird0
984Cinnyris loveridgei Loveridge's Sunbird0
985Cinnyris moreaui Moreau's Sunbird0
986Cinnyris rockefelleri Rockefeller's Sunbird0
987Nectarinia bocagei Bocage's Sunbird0
988Cinnyris shelleyi Shelley's Sunbird0
989Cinnyris congensis Congo Sunbird0
990Cinnyris chalcomelas Violet-breasted Sunbird0
991Aethopyga boltoni Mount Apo Sunbird0
992Aethopyga linaraborae Lina's Sunbird0
993Aethopyga duyvenbodei Elegant Sunbird0
994Melanocharis striativentris Streaked Berrypecker0
995Toxorhamphus poliopterus Slaty-chinned Longbill0
996Toxorhamphus iliolophus Dwarf Honeyeater0
997Toxorhamphus pygmaeum Pygmy Honeyeater0
998Passer castanopterus Somali Sparrow0
999Montifringilla theresae Afghan Snowfinch0
1000Motacilla samveasnae Mekong Wagtail0
1001Macronyx fuelleborni Fuelleborn's Longclaw0
1002Macronyx grimwoodi Grimwood's Longclaw0
1003Anthus pseudosimilis Kimberley Pipit0
1004Anthus longicaudatus Long-tailed Pipit0
1005Anthus brachyurus Short-tailed Pipit0
1006Anthus chacoensis Pampas Pipit0
1007Prunella fagani Yemen Accentor0
1008Ploceus batesi Bates's Weaver0
1009Ploceus nigrimentus Black-chinned Weaver0
1010Ploceus subpersonatus Loango Weaver0
1011Ploceus temporalis Bocage's Weaver0
1012Ploceus burnieri Kilombero Weaver0
1013Ploceus ruweti Lake Lufira Masked-Weaver0
1014Ploceus dichrocephalus Salvadori's Weaver0
1015Ploceus badius Cinnamon Weaver0
1016Ploceus aureonucha Golden-naped Weaver0
1017Ploceus dorsomaculatus Yellow-capped Weaver0
1018Ploceus nicolli Usambara Weaver0
1019Ploceus olivaceiceps Olive-headed Weaver0
1020Ploceus angolensis Bar-winged Weaver0
1021Ploceus flavipes Yellow-legged Weaver0
1022Malimbus coronatus Red-crowned Malimbe0
1023Malimbus ballmanni Ballman's Malimbe0
1024Malimbus racheliae Rachel's Malimbe0
1025Malimbus ibadanensis Ibadan Malimbe0
1026Malimbus erythrogaster Red-bellied Malimbe0
1027Brachycope anomala Bob-tailed Weaver0
1028Foudia eminentissima Red-headed Fody0
1029Euplectes diadematus Fire-fronted Bishop0
1030Nesocharis ansorgei White-collared Oliveback0
1031Pytilia lineata Red-billed Pytilia0
1032Pytilia hypogrammica Red-faced Pytilia0
1033Cryptospiza shelleyi Shelley's Crimson-wing0
1034Pyrenestes sanguineus Crimson Seedcracker0
1035Spermophaga poliogenys Grant's Bluebill0
1036Lagonosticta landanae Pale-billed Firefinch0
1037Lagonosticta virata Mali Firefinch0
1038Estrilda rufibarba Arabian Waxbill0
1039Ortygospiza gabonensis Red-billed Quailfinch0
1040Paludipasser locustella Locustfinch0
1041Erythrura papuana Papuan Parrotfinch0
1042Erythrura regia Royal Parrotfinch0
1043Erythrura kleinschmidti Pink-billed Parrotfinch0
1044Lonchura vana Gray-banded Munia0
1045Lonchura monticola Alpine Munia0
1046Vidua camerunensis Cameroon Indigobird0
1047Vidua maryae Jos Plateau Indigobird0
1048Serinus donaldsoni Northern Grosbeak-Canary0
1049Serinus melanochrous Tanzania Seedeater0
1050Alario leucolaemus Damara Canary0
1051Serinus estherae Mountain Serin0
1052Neospiza concolor Sao Tome Grosbeak0
1053Rhynchostruthus louisae Somali Grosbeak0
1054Spinus atriceps Black-capped Siskin0
1055Carduelis yemenensis Yemen Linnet0
1056Carduelis johannis Warsangli Linnet0
1057Leucosticte sillemi †?Tawny-headed Mountain-Finch0
1058Callacanthis burtoni Spectacled Finch0
1059Carpodacus grandis Blyth's Rosefinch0
1060Chaunoproctus ferreorostrisBonin Grosbeak0
1061Pyrrhula aurantiaca Orange Bullfinch0
1062Telespiza ultima Nihoa Finch0
1063Dysmorodrepanis munroiLanai Hookbill0
1064Rhodacanthis flavicepsLesser Koa-Finch0
1065Rhodacanthis palmeriGreater Koa-Finch0
1066Chloridops konaKona Grosbeak0
1067Hemignathus sagittirostrisGreater Amakihi0
1068Hemignathus lucidus †?Nukupuu0
1069Paroreomyza flammeaKakawahie0
1070Paroreomyza maculata †?Oahu Alauahio0
1071Drepanis funereaBlack Mamo0
1072Emberiza socotrana Socotra Bunting0
1073Emberiza vincenti Vincent's Bunting0
1074Atlapetes terborghi Vilcabamba Brush-Finch0
1075Arremon phygas Paria Brush-Finch0
1076Arremon phaeopleurus Caracas Brush-Finch0
1077Setophaga subita Barbuda Warbler0
1078Leucopeza semperi †?Semper's Warbler0
1079Myioborus cardonai Saffron-breasted Redstart0
1080Myiothlypis griseiceps Gray-headed Warbler0
1081Chlorospingus tacarcunae Tacarcuna Bush-Tanager0
1082Heterospingus rubrifrons Sulphur-rumped Tanager0
1083Tangara cabanisi Azure-rumped Tanager0
1084Tangara fucosa Green-naped Tanager0
1085Tangara phillipsi Sira Tanager0
1086Dacnis viguieri Viridian Dacnis0
1087Nesospiza wilkinsi Wilkins's Finch0
1088Emberizoides duidae Duida Grass-Finch0
1089Sporophila nigrorufa Black-and-tawny Seedeater0
1090Amaurospiza carrizalensis Carrizal Seedeater0
1091Diglossa venezuelensis Venezuelan Flowerpiercer0
1092Diglossa duidae Scaled Flowerpiercer0
1093Ocyalus latirostris Band-tailed Oropendola0
1094Cacicus sclateri Ecuadorian Cacique0
1095Icterus bonana Martinique Oriole0
1096Quiscalus palustrisSlender-billed Grackle0

Avibase සංචාරය කර ඇත 280,096,503 2003 ජූනි 24 දා සිට. © Denis Lepage | රහස්යතා ප්රතිපත්තිය