ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ
ស្វែងរកប្រភេទសត្វឬតំបន់មួយ:

ជម្រើសស្វែងរកកម្រិតខ្ពស់

ប្រភេទនៃការស្វែងរក:
ភាសា:
ឆ្នាំដែលបោះពុម្ពផ្សាយ (ឧ។ 1990, 1990- ឬ 1990-2000):
អ្នកនិពន្ធ:
ដាក់កម្រិតការស្វែងរកទៅ

Avibase ត្រូវបានទៅទស្សនា 356.779.601 ដងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2003. © Denis Lepage | គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន